Hướng Hóa triển khai tập huấn Chữ ký số

Thực hiện Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch số 3061/KH-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020;

Đề án hỗ trợ chuyển đổi một số diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả

Căn cứ Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án hỗ trợ chuyển đổi một số diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác giai đoạn 2017 - 2020 đối với các xã vùng Lìa huyện Hướng Hóa, bao gồm: Thuận, Hướng Lộc, Thanh, A Xing, A Túc, Xy, A Dơi, Ba Tầng.

Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri

Ngày 10/7/2018, Thường trực HĐND huyện Hướng Hóa tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7

Tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển KT-XH và nhiệm vụ quý II năm 2019

Ngày 03/4/2019, UBND huyện Hướng Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.