BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY NĂM 2021

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 của Trung tâm Chính trị huyện đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, ngày 05 tháng 10 năm 2021 Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2021 cho cán bộ là Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là năm tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng, là năm tổ chức thực hiện đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, vì vậy, việc nâng cao chất lượng công tác phối hợp giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò và ý nghĩa to lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN HẰNG NĂM

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm là giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thông qua công tác đánh giá nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng và từng cá nhân tự soi, tự sửa; từ đó đề ra những giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

Hiệu quả giao khoán rừng tự nhiên cho người dân bảo vệ

Trong khi nhiều địa phương khác còn gặp khó khăn trong công tác giao đất, giao rừng thì tại huyện Hướng Hóa chủ trương giao rừng tự nhiên cho cộng đồng và hộ gia đình quản lý đã đạt nhiều kết quả tích cực. Điều này có được nhờ nhận thức của cộng đồng đã được nâng cao, quyền lợi và trách nhiệm khi chăm sóc và bảo vệ rừng được kết hợp hài hòa, hợp lý.