BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY NĂM 2021 

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021 của Trung tâm Chính trị huyện đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, ngày 05 tháng 10 năm 2021 Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2021 cho cán bộ là Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Nhằm góp phần bổ sung, hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác văn phòng cấp ủy. Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã cùng với lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện tiến hành nghiên cứu, trao đổi 5 nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy, đó là: (1) Triển khai Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. (2) Một số nghiệp vụ, kỹ năng về công tác xây dựng, soạn thảo và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng. (3) Công tác thực hiện chế độ hội họp của cấp ủy cơ sở và thông tin, báo cáo. (4) Công tác văn thư - lưu trữ; thể thức văn bản của Đảng; công tác thu, chi, trích nộp Đảng phí và chế độ chi hoạt động công tác Đảng. (5) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Thảo luận, trao đổi tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đều thống nhất khẳng định: Văn phòng cấp ủy cơ sở là bộ phận quan trọng trong bộ máy của tổ chức cơ sở Đảng, trực tiếp giúp cấp ủy tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo hàng ngày; tham mưu giúp cấp ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy điều hành công việc lãnh đạo của Đảng. Văn phòng cấp ủy cơ sở giữ vai trò, nhiệm vụ là cơ quan thông tin, tham mưu và phục vụ các hoạt động lãnh đạo của cấp ủy cơ sở; việc xây dựng văn phòng cấp ủy cơ sở vững mạnh là yếu tố rất quan trọng để giúp cấp ủy cơ sở đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo.

Đồng chí Nguyễn Đăng Thái, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy triển khai các chuyên đề nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy

Chiều cùng ngày, Văn phòng Huyện ủy đã tiến hành tổ chức hội nghị giao ban công tác Văn phòng cấp ủy 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021. Tham dự hội nghị giao ban có đồng chí Nguyễn Đăng Thái, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Huyện ủy, cán bộ Văn phòng Đảng ủy các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Văn phòng Huyện ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện uỷ, phân công trách nhiệm các bộ phận chuyên môn, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tham mưu việc thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021; Kết luận số 15-KL/HU, ngày 04/12/2020 của Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; tập trung triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai; tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Phối hợp tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện.

Văn phòng Huyện ủy đã trực tiếp soạn thảo, phối hợp thẩm định và trình ký ban hành: 06 chỉ thị, 355 quyết định; 23 chương trình; 23 kế hoạch; 90 báo cáo; 148 công văn, 153 thông báo, 1.100 kết luận. Thực hiện tốt mối quan hệ công tác với các cơ quan, ban, ngành trong huyện; tham mưu thực hiện đảm bảo công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư của các tổ chức, cá nhân gửi đến và tham mưu giải quyết các vấn đề kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy rà soát, điều chỉnh, bổ sung để hoàn thiện Chương trình công tác toàn khoá, Quy chế làm việc toàn khoá, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Kịp thời tham mưu xây dựng chương trình công tác hàng tháng, lịch công tác tuần, đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành xuyên suốt của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy. Chuẩn bị đầy đủ nội dung, tổ chức tốt các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ. Giúp Thường trực Huyện ủy duy trì tốt chế độ giao ban với các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện; giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể; giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp.

Văn phòng cấp ủy cơ sở đã thực hiện tốt vai trò đầu mối giúp Thường trực cấp ủy xây dựng và lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình công tác. Tham mưu cấp ủy duy trì chế độ hội họp, giao ban, đi cơ sở, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đúng tiến độ, đúng thẩm quyền và quy chế làm việc. Chủ động trong tham mưu nội dung, phục vụ các cuộc làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực với các ngành, đơn vị, địa phương; tham mưu có chất lượng nội dung các hội nghị Ban Chấp hành, các phiên họp của Ban Thường vụ cấp ủy; tham mưu ban hành kịp thời các nghị quyết, chương trình hành động, thông báo kết luận sau hội nghị và các phiên làm việc để tập trung chỉ đạo thực hiện; chủ động tham mưu tổ chức, phục vụ việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

Công tác văn thư, lưu trữ được văn phòng cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, nền nếp, đã tiếp nhận, xử lý 3.213 công văn đến, phát hành 1.871 công văn đi các loại; cập nhật kịp thời các văn bản đi, đến trên mạng diện rộng của Đảng. Hoàn thành công tác chỉnh lý tài liệu Phông lưu trữ Đảng bộ huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện thường xuyên công tác hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho các cấp uỷ và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc; đã có trên 100 lượt cán bộ đến khai thác tài liệu, phục vụ công tác.

Công tác cơ yếu, công nghệ thông tin được chú trọng, đảm bảo truyền, nhận văn bản mật kịp thời, chính xác, bí mật, phục vụ Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ; kịp thời đăng tải các thông tin hoạt động của lãnh đạo huyện, các thông tin thời sự trong nước, của tỉnh, huyện và cơ sở lên trang thông tin của Huyện ủy; đăng ký, cài đặt và hướng dẫn sử dụng chữ ký số đối với Đảng uỷ các xã, thị trấn. Công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng, quản trị, phục vụ tiếp tục được đổi mới, chất lượng ngày được càng nâng cao.

Kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Đảng ủy cơ sở tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn phòng cấp ủy trong thời gian tới.

Nguyễn Đăng Thái
loading....