Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 44
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
406-TB/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Thông báo Văn bản chỉ đạo điều hành Thông báo v/v tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022 của đồng chí Bí thư Huyện ủy 29/07/2022
29-CTr/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Chương trình Văn bản chỉ đạo điều hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 22/12/2021
29-KH/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa kế hoạch Thông báo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 17/12/2021
28-CTr/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Chương trình Văn bản chỉ đạo điều hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025 17/12/2021
02-QĐ/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Quy định Văn bản chỉ đạo điều hành Quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý 15/12/2021
01-QĐ/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Quy định Văn bản chỉ đạo điều hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý 30/11/2021
01-QĐ/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Quy định Văn bản chỉ đạo điều hành Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý 30/11/2021
95-BC/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Báo cáo Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế"Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/Báo caó Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế" 21/10/2021
94-BC/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Báo cáo Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về "thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mai tự do thế hệ mới" 21/10/2021
09-CT/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Chỉ thị Văn bản chỉ đạo điều hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong huyệ nhiệm kỳ 2022 - 2027 08/10/2021
266-TB/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Thông báo Văn bản chỉ đạo điều hành Thông báo về phân công chỉ đạo, phụ trách địa bàn trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hướng Hóa 08/10/2021
93-BC/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Báo cáo Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 659-QĐ/TU, ngày 20/7/2017 của BTV Tỉnh ủy v/v "Tăng cường công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 06/10/2021
92-BC/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Báo cáo Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 05/10/2021
23-KH/Hu Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa kế hoạch Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" 30/09/2021
24-KH/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa kế hoạch Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy 30/09/2021
91-BC/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Báo cáo Văn bản chỉ đạo điều hành Báo cáo tình hình 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý IV/2021 30/09/2021
203-CV/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Công văn Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn v/v thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 20/09/2021
11-KH/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa kế hoạch Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 28/06/2021
12-KH/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa kế hoạch Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 03/06/2021
128-CV/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa Công văn Văn bản chỉ đạo điều hành Công văn v/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid19 10/05/2021