GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN HẰNG NĂM 

Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm là giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thông qua công tác đánh giá nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng và từng cá nhân tự soi, tự sửa; từ đó đề ra những giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Trị đã ban hành Công văn số 14-CV/BTCTU, ngày 04 tháng 11 năm 2020 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020; Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK, ngày 13 tháng 11 năm 2020.

Theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, việc đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng và đảng viên được tiến hành vào dịp cuối năm. Tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại chất lượng. Cá nhân vắng mặt hoặc chưa được đánh giá, xếp loại chất lượng thì phải tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng trong thời gian sớm nhất. Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau; tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau.

Thực hiện theo Hướng dẫn, để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, cấp uỷ tổ chức đảng, đảng viên đúng quy định, cần thực hiện đảm bảo các yêu cầu sau:

Thứ nhất, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại.

Thứ hai, cấp uỷ và lãnh đạo cấp trên cần tăng cường lãnh đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân đảm bảo khách quan, thực chất. Trong công tác kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hoá”.

Thứ ba, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cấp uỷ phải gắn liền với kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30 tháng 05 năm 2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Thời gian qua, việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong toàn tỉnh đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức cơ sở đảng đánh giá, xếp loại chất lượng chặt chẽ, đúng thực chất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao nhận thức về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật và tinh thần phấn đấu của đảng viên. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; quá trình kiểm điểm chưa sâu, chưa thẳng thắn, còn tình trạng nể nang, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được giao, ý kiến góp ý còn chung chung hoặc chủ yếu nêu thành tích, chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những khuyết điểm, hạn chế.

Trong thời gian tới, để việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện tốt, đảm bảo thực chất, đúng quy định cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng và đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng hằng năm. Từ đó, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến nhận thức cho cán bộ, đảng viên, trên cơ sở thực hiện tốt tự phê bình và phê bình để đánh giá đúng chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.Trong kiểm điểm phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; nhận diện. Việc kiểm điểm phải gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, phải xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo 27 biểu hiện, gắn với việc thực hiện Quy định số 101-QÐ/TW quy định về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 47-QÐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định 55-QĐ/TW về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm. Bên cạnh đó, bản thân mỗi đảng viên cần đề cao trách nhiệm, tự giác, thẳng thắn, trung thực, nghiêm túc trong quá trình kiểm điểm, đánh giá, phân loại.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm vững, bám chặt quy định, hướng dẫn của Trung ương; xây dựng kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân phải bám chặt nội dung kiểm điểm, cụ thể hóa từng tiêu chí để làm cơ sở đánh giá, xếp loại. Thực hiện đánh giá đa chiều, chặt chẽ, công khai, theo tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, đúng quy trình, nguyên tắc, quy định; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội trong đánh giá tổ chức đảng, đảng viên. Thông qua đánh giá đoàn viên, hội viên là đảng viên của các tổ chức chính trị - xã hội là căn cứ quan trọng đối với tổ chức đảng khi tiến hành đánh giá chất lượng đảng viên.

Bốn là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lấy kết quả đánh giá rèn luyện hàng tháng là cơ sở quan trọng để phân loại chất lượng đảng viên hàng năm. Trong kiểm điểm phải gắn với chức trách nhiệm vụ được giao và gắn với kết quả hoạt động của tổ chức.

Năm là, cấp uỷ các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm khách quan, toàn diện, thực chất, kịp thời biểu dương nơi làm tốt, uốn nắn những thiếu sót; coi trọng sơ kết rút kinh nghiệm để kịp thời bổ sung kế hoạch, biện pháp chỉ đạo, bảo đảm thực hiện nền nếp, chất lượng công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên

Quản trị viên
loading....