Thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và vai trò nêu gương của người đứng đầu 

Ngày 22/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chị thị 05) và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Lê Quang Tùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự hội nghị. Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể hội nghị!

Thực hiện Hướng dẫn số 172-HD/BTGTW, ngày 01/2/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, biểu dương, khen thưởng 90 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những bông hoa đẹp, là minh chứng cho sức lan toả, giá trị đích thực và sự trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Thưa các đồng chí!

Như chúng ta đều biết, cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp về ý chí cách mạng kiên cường; tinh thần độc lập tự chủ; lòng yêu nước, thương dân tha thiết. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta.

5 năm qua, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo của tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành một hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và được cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Quá trình triển khai thực hiện đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết TW4, khóa XII của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, gắn với giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Việc lựa chọn chủ đề, chủ điểm, xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm; xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân; tổ chức diễn dàn sinh hoạt chi bộ; cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân… đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XVI đến nay, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều lựa chọn chủ đề để tập trung chỉ đạo, tạo đột phá trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu và Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từ những tác động tích cực của việc ký cam kết, từ năm 2018 đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã mở rộng việc ký cam kết đến người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và từ đó lan tỏa đến cấp cơ sở. Kết quả đạt được rõ nét nhất đạt được đó là nâng cao tính chủ động, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và cũng là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại đảng viên, công chức hàng năm.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp toàn tỉnh. Từ những nỗ lực và cách làm sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp, các ngành trong tỉnh trong học tập và làm theo Bác, trong những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả khá toàn diện. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thật sự góp phần thay đổi diện mạo vùng quê, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; toàn tỉnh có 57/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới (56,4%), 01 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm 2016 - 2020 đạt 7,16%, cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế gấp 1,41 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 55,4 triệu đồng năm 2020, gấp 1,6 lần năm 2015, bằng 79,1% của cả nước. Văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh trật tự xã hội được bảo đảm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất dể xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Từ việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã xuất hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về những nỗ lực cố gắng sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05; chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng hôm nay.

Thưa các đồng chí!

Những thành tích của Đảng bộ tỉnh, của cấp ủy các cấp đạt được trong thời gian qua là quan trọng, rất đáng tự hào. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh còn những hạn chế như: Việc triển khai học tập, nghiên cứu Chỉ thị số 05 và các chuyên đề hàng năm ở một số địa phương, cơ sở hiệu quả chưa cao. Việc xây dựng kế hoạch, cam kết làm theo của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên còn hình thức, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; còn có vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương chưa được tập trung giải quyết dứt điểm; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, đánh giá cán bộ, đảng viên làm theo Bác, việc phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được thực hiện thường xuyên. Cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, có ngành, địa phương còn phiền hà trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp…

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể hội nghị!

Để bảo đảm việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, các ngành phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 05, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Cần tiếp tục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Việc thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên... để việc “nêu gương” trở thành hành động tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở trong sạch vững mạnh.

2. Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 05, tùy vào đặc điểm tình hình, các địa phương, đơn vị lựa chọn nội dung để triển khai, thực hiện phù hợp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và chủ đề năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Trách nhiệm, kỷ cương - Thu hút đầu tư - Tạo đà tăng trưởng”. Xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình, kế hoạch, gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu cần nêu gương trong thực hiện Chỉ thị 05, từ việc nhỏ đến việc lớn, nói đi đôi với làm; gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cự đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện Chỉ thị 05 trên các lĩnh vực, địa bàn, các tầng lớp nhân dân và trong toàn xã hội; có giải pháp phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, quan tâm đến thế hệ trẻ, công nhân trong các doanh nghiệp.

4. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết 35-NQ/TW về“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực sự có giá trị, tạo sự lan tỏa, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội. 

5. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; định kỳ sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm, đồng thời, làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

6. Tiếp tục tuyên dương, khen thưởng để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, để ngày càng có nhiều hơn những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác.

Thưa các đồng chí

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hơn nữa việc làm theo, xem đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác, nhất là sự gương mẫu thực hiện của người đứng đầu, có như vậy tính hiệu quả mới cao, sức lan tỏa mới. Xin trân trọng cảm ơn!

Sưu tầm
loading....