Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 882 ngay 02/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 858-TB/HU, ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 858-TB/HU, ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 824-TB/HU, ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 803-TB/HU, ngày 29/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 790-TB/HU, ngày 01/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 709-TB/HU, ngày 28/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 10/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 688-TB/HU, ngày 31/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 666-TB/HU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)

Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Trang thông tin điện tử Huyện ủy Hướng Hóa cập nhật Thông báo số 633-TB/HU, ngày 29/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 7/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy (có văn bản kèm theo)