Những kết quả đạt được qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Hướng Hóa 

Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Hướng Hoá đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân đân các dân tộc trong huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày một vững mạnh.

Đồng chí Lê Minh Tuấn,TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các cá nhân điển hình tiên tiến

về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh

Huyện Hướng Hoá hiện có hơn 90 nghìn người, bao gồm 3 dân tộc Kinh, Vân Kiều, Pa Cô cùng sinh sống trên địa bàn 21 xã thị trấn; trong đó có 14 xã vùng bản. Đảng bộ hiện có 43 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 26 đảng bộ, 17 chi bộ cơ sở, 272 chi bộ trực thuộc và 05 đảng bộ bộ phận, với 4.330 đảng viên. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu, từng bước khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của quê hương, làm cho đời sống và cảnh quan từ trung tâm huyện lỵ cho đến các xã vùng sâu, vùng xa ngày một thay đổi. Đặc biệt từ những kết quả đạt được và những kinh nghiệm qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị và góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Ban Thường vụ Huyện uỷ, các cấp uỷ cơ sở đã tổ chức học, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sau 02 lớp tổ chức quán triệt cho cán bộ chủ chốt của huyện với 298 người tham gia, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ đã tổ chức 50 lớp với 4772 người tham gia học tập. Mặt khác để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời và đã bám sát định hướng của Trung ương, tỉnh, đồng thời có sự vận dụng sáng tạo, cụ thể hoá phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn của Đảng bộ huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện, Huyện ủy Hướng Hoá đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá trong nội bộ”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng quy chế, quy định đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu. Đưa nội dung chỉ thị vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, cơ quan; xây dựng quy định về chuẩn mực đạo đức theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, hằng năm Ban Thường vụ và người đứng đầu cấp uỷ các tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy đã triển khai thực hiện các nội dung cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Huyện uỷ.

    Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên từ huyện đến cơ sở nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vị trí, vai trò của đạo đức trong mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Nhờ vậy, cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đều có ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nêu gương trong công việc, lối sống. Đa số cán bộ, công chức, viên chức ứng xử văn minh, lịch sự; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nỗ lực rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tự giác chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đã xuất hiện nhiều tấm gương tiểu biểu của các tập thể và cá nhân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương, phòng chống ma tuý, tội phạm, điển hình như: Ông Nguyễn Phúc Yên ở xã A Dơi hiến 1.200m2 ở trung tâm xã trị giá hàng trăm triệu đồng để xây dựng trụ sở xã; Ông Hồ Văn Ngỡ ở thôn Prin, xã A Dơi đã hiến 720 m2 đất để xây dựng trường Mầm non; Ông Lê Đình Phức ở xã Hướng Phùng đã hỗ trợ kinh phí, vật liệu để xây dựng đường giao thông nông thôn với trị giá gần 20 triệu đồng và các hộ Pả Hồng, Hô Ny, Hồ Văn Nhất ở xã Xy; Hồ Văn Loan, Hồ Văn Bằng, Hồ Văn Dục ở xã Hướng Lập, Hồ Văn Vai, Pả Hiền ở xã Thuận... đã hiến từ 300 đến hơn 1000 m2 đất để xây dựng các công trình trường học, đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng; Đảng bộ thị trấn Lao Bảo với mô hình “ xã hội hóa chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công cách mạng”, Đảng bộ bộ phận Khối 3B, thị trấn Khe Sanh với mô hình “Tự quản về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh”, Đảng bộ xã Tân Lập gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội phụ nữ huyện với các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Ống tiền tiết kiệm”, “Heo đất khuyến học”, “Tiết kiệm vốn vay thôn bản”; Đoàn thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực như: khám và phát thuốc miễn phí cho Nhân dân, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, làm nhà cho đối tượng chính sách, làm đường giao thông; xã Hướng Tân với mô hình “Quản lý giáo dục trẻ em làm trái pháp luật”... đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của huyện.

Tiết mục văn nghệ tại Hội nghị sơ kết và tuyên dương các điển hình tiên tiến qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 05

  Thực tiễn, qua 04 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân đã thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện ngày một thường xuyên, cụ thể và thiết thực hơn, đã góp phần tích cực trong việc đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn; tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường xây dựng củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

  Thời gian đến, Hướng Hoá tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với những nội dung cơ bản như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2020 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; nâng chất lượng diễn đàn sinh hoạt chi bộ, tăng cường giáo dục lối sống văn hoá và đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết…góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Đảng bộ huyện lần thứ XVII, xây dựng Hướng Hóa ngày càng phát triển.

Nguyễn Đình Phục
loading....