Cán bộ cấp chiến lược là tầng lớp 'tinh hoa' của đất nước 

Tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng ngày 13/3/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo với chủ đề: "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng".

ổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng

Bài phát biểu đã nhận được sự chú ý, quan tâm và đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tại tỉnh Yên Bái, nhất là quan điểm đặc biệt quan tâm tới công tác lựa chọn cán bộ chiến lược của Đảng.

Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải cho rằng, trước hết, muốn Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động thì từng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải là người tiêu biểu về mọi mặt. Cụ thể, người đó phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, xuất phát từ lòng trung thành tuyệt đối với đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, với lợi ích của quốc gia - dân tộc. Người đó phải luôn có khát vọng đưa đất nước phát triển; có lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, luôn vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân và gắn bó mật thiết với nhân dân. nhất là chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... Đồng thời là người có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, được nhân dân tín nhiệm thông qua việc đi đầu nêu gương, làm gương, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám chịu trách nhiệm; quyết liệt trong hành động và tâm huyết, tận tụy với công việc. Không có biểu hiện giàu nhanh bất thường mà không giải trình rõ được nguồn gốc; không có biểu hiện của lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính.

Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ.

Về cách thức lựa chọn cán bộ, ông Hoàng Mạnh Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái cho rằng, công tác nhân sự là một trong hai nội dung quan trọng nhất của Đại hội Đảng. Trong công tác nhân sự, lựa chọn nhân sự là khâu quyết định. Đảng ta đã nhận định, công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà trong toàn bộ hoạt động của Đảng đây là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng trong mỗi giai đoạn phát triển.

Đại hội Đảng là sự lựa chọn đội ngũ cán bộ giai đoạn mới có bản lĩnh chính trị, có năng lực, trình độ mới ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng đặt ra. Do vậy, việc lựa chọn cán bộ chiến lược cần phải thận trọng, công tâm, khách quan, chặt chẽ và toàn diện. Muốn vậy, việc đánh giá, lựa chọn cán bộ cần phải làm thường xuyên, là kết quả của cả một quá trình theo dõi. Việc đánh giá cán bộ cần phải từ cơ sở, nhất là đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong việc giới thiệu nhân sự chiến lược của Đảng.

Cùng với đó, một điều được Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh, là tuyệt đối không để kẻ cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; những người không trong sáng về đạo đức, lợi dụng chức quyền để vụ lợi, để người nhà, người thân, vợ chồng, con cái lợi dụng chức quyền để trục lợi... lọt vào bộ máy.

Trao đổi về năng lực, trí tuệ của cán bộ cấp chiến lược, ông Triệu Trí Lộc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái mong rằng, đó phải là những cán bộ có tư duy chiến lược dài hạn, đề xuất những ý tưởng mới, sáng tạo; hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách lãnh đạo, quản lý ở tầm vĩ mô của đất nước; dự báo kịp thời sự thay đổi của tình hình và điều chỉnh nhanh nhạy các quyết sách theo sự thay đổi đó.

Có thể nói, cán bộ cấp chiến lược là tầng lớp “tinh hoa” của đất nước, những người ở tầm cao trí tuệ, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để điều hành đất nước phát triển.

Điều này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, cán bộ chiến lược phải có năng lực sáng tạo, nhiệt huyết, làm việc có hiệu quả, có "sản phẩm" cụ thể, rõ rệt; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công. Có ý thức, trách nhiệm và khả năng tham gia thảo luận, đóng góp vào các quyết định chung của Ban Chấp hành Trung ương; đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái Triệu Trí Lộc, tuổi trẻ Yên Bái mong muốn đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có khả năng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tham gia vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương; mạnh dạn thay đổi, bứt phá, áp dụng những mô hình phát triển mới, phù hợp với xu thế thời đại và quan tâm nhiều hơn nữa đến các vấn đề của thanh niên.

Sưu tầm
loading....