93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP ỦY (18/10/1930 - 18/10/2023) 

Ngày 03 tháng 02 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của công tác Văn phòng cấp ủy và được Bộ Chính trị Khoá IX quyết định lấy ngày 18/10 làm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh, công tác Văn phòng cấp ủy gắn liền với quá trình điều hành, tổ chức và lãnh đạo của Cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở, mở đầu cho truyền thống công tác Văn phòng là các hoạt động phục vụ hội nghị thành lập Đảng (03/02/1930) và hội nghị Trung ương lần thứ nhất (tháng 10/1930). Mặc dầu thời kỳ 1930 - 1945 chưa chính thức có tổ chức Văn phòng của Trung ương, nhưng những công việc thuộc chức năng văn phòng đều được các bộ phận giúp việc thực hiện; được xem là những tổ chức sơ khai đầu tiên của Văn phòng.

Sau khi giành được chính quyền năm 1945, lịch sử đã đặt Đảng ta trước vô vàn khó khăn, thách thức, cơ quan Trung ương của Đảng rút vào hoạt động bí mật. Cuối năm 1946, toàn quốc kháng chiến, các cơ quan Trung ương lại chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc. Để phù hợp với tình hình lúc đó, tháng 5 năm 1947, Văn phòng Trung ương Đảng được thành lập tại xã Quảng Nạp, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Gọi là Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng, có nhiệm vụ giúp Trung ương Đảng, Bác Hồ và các cơ quan khác của Đảng soạn thảo tài liệu, văn kiện, theo dõi tình hình, tổng hợp báo cáo các nơi gửi đến, đề xuất ý kiến, tổ chức mật mã, điện đài, giao thông, liên lạc, công việc hành chính, quản trị.
Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân thắng lợi, Văn phòng Trung ương Đảng trở về Hà Nội. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng, ngày 15 tháng 12 năm 1959, Ban Bí thư ban hành Bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và lề lối làm việc của Văn phòng Trung ương, với 3 nhiệm vụ chính là nghiên cứu tổng hợp, hành chính quản trị và ngân sách Đảng. 
Đất nước thống nhất, ngày 23 tháng 12 năm 1977, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 25-CT/TW xác định Văn phòng cấp uỷ là cơ quan giúp cấp uỷ tổ chức, điều hành công việc hàng ngày của Đảng, là cơ quan thông tin tổng hợp cho cấp ủy; giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, soạn thảo văn kiện chỉ đạo cấp ủy Đảng, thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo, công tác văn thư - lưu trữ, quản lý ngân sách Đảng, đảm bảo điều kiện làm việc của cấp ủy... 
Trong suốt tiến trình lịch sử 93 năm qua, Văn phòng cấp uỷ đã có nhiều đóng góp cực kỳ quan trọng, thường xuyên tham mưu và phục vụ trực tiếp các hoạt động của Đảng. Trải qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, các thế hệ cán bộ Văn phòng cấp uỷ đã vươn lên hoàn thành nhiệm vụ vinh quang của mình. Luôn nắm bắt thực tế nhanh nhạy và chính xác; kịp thời tham mưu, đề xuất để Đảng có những chủ trương, quyết sách chiến lược đúng đắn, đảm bảo cho sự thắng lợi của cách mạng qua các thời kỳ. 
Gắn liền với sự ra đời và phát triển của Đảng bộ huyện, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, kẻ địch ra sức đàn áp, hoạt động của Đảng hoàn toàn bí mật, các điều kiện vật chất còn rất thiếu thốn, vừa phải tổ chức bảo vệ bí mật cho các đồng chí lãnh đạo, vừa phải tìm kiếm tài chính, lương thực để trường kỳ kháng chiến. Hoạt động Văn phòng cấp uỷ huyện trong thời gian này đã có nhiều cố gắng để xây dựng cơ sở làm việc, nơi ở, tổ chức di chuyển an toàn, bảo đảm sớm ổn định nơi ăn ở và làm việc của cơ quan lãnh đạo huyện. 
Giai đoạn trước 1975, tình hình nhiệm vụ Văn phòng cấp ủy huyện cũng có nhiều thay đổi. Cơ quan Huyện ủy thời gian này rút vào hoạt động bí mật, lúc đầu đóng tại bản Ca Chầm (xã Tà Long), sau đó chuyển về Ba Hy, có khi đóng ở Ba Nang. Nhiệm vụ lúc này là tập trung nắm bắt diễn biến tình hình, đề xuất ý kiến về sự lãnh đạo của Huyện uỷ, tham gia cùng các bộ phận của Ủy ban hành chính kháng chiến huyện chuẩn bị nội dung các hội nghị, các buổi làm việc của Huyện ủy với các cơ quan, đơn vị Trung ương, tỉnh và cơ sở. Công tác hành chính văn thư, in ấn, giao thông, liên lạc, lưu trữ được các bộ phận thực hiện nhanh, gọn, đầy đủ; các loại tài liệu, công văn, báo cáo của cơ sở lên, từ tỉnh xuống được chuyển đi kịp thời, đúng địa chỉ. 
Năm 1960, Văn phòng Huyện ủy được biên chế thêm một tổ cơ yếu, báo vụ để tăng cường thông tin liên lạc bằng vô tuyến điện và giữ gìn độ mật thông tin; công tác quản lý tài sản và chi tiêu bảo đảm, chăm lo điều kiện làm việc của các đồng chí lãnh đạo, các bộ phận của cơ quan Huyện ủy, phục vụ tốt các hội nghị Huyện ủy.
Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc Hướng Hoá tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng quê hương. Thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh, năm 1976 huyện Hướng Hoá được lập lại trên cơ sở sáp nhập hai huyện Nam Hướng Hoá và Bắc Hướng Hoá. Văn phòng Huyện ủy tiếp tục hoàn thiện về phương pháp công tác, đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 


Trong thời kỳ đổi mới, những thành tựu to lớn của sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện nhà có phần đóng góp của Văn phòng Huyện ủy, đã trực tiếp tham mưu, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy các khoá xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc ngày càng khoa học và phù hợp với thực tế; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị dự thảo nghị quyết hàng năm và nghị quyết chuyên đề; nắm chắc tình hình mới phát sinh, kịp thời cung cấp thông tin; đảm bảo các điều kiện làm việc cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy hoạt động. 
Với chức năng, nhiệm vụ vừa tham mưu, vừa phục vụ giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy lãnh đạo mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Lớp lớp thế hệ cán bộ Văn phòng Huyện ủy đã luôn phát huy truyền thống vẻ vang của mình, khắc phục khó khăn thử thách, tích cực tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình công tác, đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành xuyên suốt. Tham gia dự thảo và thẩm định các đề án, báo cáo, chỉ thị, nghị quyết và các loại văn bản khác của cấp ủy. Chuẩn bị nội dung, thời gian, địa điểm các hội nghị, các buổi làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy. Thường xuyên nắm thông tin, tổng hợp kịp thời mọi hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện. Tham mưu, phục vụ tốt sự lãnh đạo của cấp ủy huyện, mang lại nhiều thành quả quan trọng có ý nghĩa lịch sử như ngày hôm nay. 
Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy, là dịp để cho chúng ta một lần nữa khẳng định và đánh giá cao tầm quan trọng và vai trò của các Ban Đảng, Văn phòng cấp ủy và công lao của các thế hệ cán bộ Cơ quan Huyện ủy trong suốt chiều dài của lịch sử Đảng bộ huyện Hướng Hoá chúng ta. Đặc biệt, sau gần 40 năm đổi mới, sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Hướng Hoá do Đảng bộ huyện trực tiếp lãnh đạo đã thu được những thành tựu hết sức to lớn, Hướng Hoá vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu huyện anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng, xứng đáng của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Huyện ủy qua các thời kỳ.

Nguyễn Đăng Thái
loading....