HUYỆN HƯỚNG HÓA ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT trên địa bàn huyện Hướng  Hoá.pdf

Nguyễn Quang Hưng
loading....