Hướng Hóa chủ động phòng chống lũ ống, lũ quét trước mùa mưa bão

Hướng Hóa chủ động phòng chống lũ ống, lũ quét trước mùa mưa bão