HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

Chiều ngày 13 tháng 6 năm 2024, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội huyện 6 tháng đầu năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đại điện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, tập thể lãnh đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã chủ động cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện vào chương trình, kế hoạch hoạt động để tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tăng cường phối hợp với các cấp, các nghành trong tham gia triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư; các chủ trương chính sách về dân tộc, tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Phối hợp thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo quy định; chủ động, tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở… Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đoàn viên, hội viên. Tổ chức các phong trào thiết thực, hiệu quả chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước (kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ…). Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại hội nghị giao ban, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã báo cáo một số kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ trọng tâm các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024 trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu Kết luận Hội nghị của đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Hồ Văn Vinh thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cần nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, đề ra những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện thực hiện tốt công tác năm tình hình, phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân để người dân hiểu hiểu, đồng tình ủng hộ chủ trương, chính sách của nhà nước về giải phóng mặt bằng, các dự án trọng điểm của huyện; quan tâm nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình, kế hoạch công tác năm... Tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phòng chống các loại dịch bệnh, tham gia các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, chủ động nắm, xử lý các vấn đề nảy sinh trong đời sống kinh tế - xã hội của các tầng lợp nhân dân; chuẩn bị tốt, chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hồ Văn Hùng
loading....