Xem với cỡ chữ

Báo cáo 95-BC/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế"Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/Báo caó Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế"

95-BC/HU
21/10/2021
Nguyễn Tăng
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế"Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/Báo caó Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế"
Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa
Báo cáo

 

Nguyễn Đăng Thái 29/07/2022 Thông báo v/v tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022 của đồng chí Bí thư Huyện ủy
Nguyễn Tăng 22/12/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Nguyễn Tăng 17/12/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025
Nguyễn Tăng 15/12/2021 Quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý
Nguyễn Tăng 30/11/2021 Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Nguyễn Tăng 30/11/2021 Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
Nguyễn Tăng 21/10/2021 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về "thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mai tự do thế hệ mới"
Hồ Văn Vinh 30/09/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Hồ Văn Vinh 05/10/2021 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Hồ Văn Vinh 30/09/2021 Báo cáo tình hình 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý IV/2021