Xem với cỡ chữ

kế hoạch 29-KH/HU Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030

29-KH/HU
17/12/2021
Hồ Văn Vinh
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa
kế hoạch