Đề án hỗ trợ chuyển đổi một số diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án hỗ trợ chuyển đổi một số diện tích đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng cây trồng khác giai đoạn 2017 - 2020 đối với các xã vùng Lìa huyện Hướng Hóa, bao gồm: Thuận, Hướng Lộc, Thanh, A Xing, A Túc, Xy, A Dơi, Ba Tầng.

 

Hình ảnh hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND huyện là bước đột phá của Hướng Hóa trong việc thực hiện chuyển đổi đất trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; đồng thời từng bước thay đổi tập quán sản xuất của nhân dân, tập trung cải tạo vườn tạp, đất hoang hóa, tận dụng đất nương rẫy để xen canh, luân canh tăng hiệu quả sử dụng đất… Theo Kế hoạch, từ nay đến năm 2020, toàn huyện tiến hành thực hiện chuyển đổi trên 500 ha đất trồng sắn kém hiệu quả sang các loại cây như: Ngô, cao su, gừng, nghệ. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện và Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND huyện tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các xã: A Dơi, A Xing và Thuận. Bước đầu thực hiện đã thực hiện chuyển đổi được 56,5 ha để trồng cây cao su (so với Nghị quyết đề ra đạt 36,4%); Ngô đạt 171 ha (so với Nghị quyết đạt 310%);  Gừng, nghệ 14,4 ha (so với Nghị quyết đề ra đạt 18%).

Để Nghị quyết thực sự đi vào thực tiễn của đời sống sản xuất của nhân dân; cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tập trung tuyên tuyền, vận động và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Huyện cũng đã tổ chức quy hoạch vùng sản xuất, xác định cây trồng chủ lực cho từng xã và thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, công tác huy động, lồng ghép vốn được chú trọng nhằm giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong sản xuất, ổn định đời sống.

Quản trị viên
loading....