HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG QUÝ I NĂM 2023 

Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I năn 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, chủ trì hội nghị; tham dự có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.

Quý I năm 2023, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023; Quyết định biên chế khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2023 và giai đoạn 2022 - 2026. Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đánh giá, đề xuất mức xếp loại chất lượng cán bộ năm 2022 đối với các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý theo Quy định số 434-QĐ/TU, ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ năm 2022 theo đúng quy định. Báo cáo thẩm định đề xuất mức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với cán bộ diện Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận xét, đánh giá; tham mưu quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên năm 2023 tại Trung tâm Chính trị huyện.

Hoàn thành hồ sơ quy trình nhân sự đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung 02 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia ý kiến nhân sự điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, hiệp y điều động bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự ứng cử, nhân sự điều động, bổ nhiệm, chỉ định đảm bảo theo quy trình, quy định.

Chủ động, đẩy mạnh công tác thẩm định hồ sơ quần chúng xin vào Đảng và trình Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét kết nạp Đảng đối với 16 quần chúng vào Đảng; công nhận Đảng chính thức 58 đồng chí. Tham mưu Tỉnh ủy xét tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 năm 2023 đối với 11 đảng viên. Tiếp nhận và giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng cho 74 đảng viên.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, hội nghị thống nhất những nội dung trọng tâm quý II năm 2023, đó là: Tham mưu tốt công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân huyện; Đại hội Liên đoàn Lao động nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan chuyên môn cấp huyện và các xã, thị trấn; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, công nhận Đảng chính thức. Tham mưu thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách đối với cán bộ; quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quy định miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Nguyễn Đăng Thái
loading....