HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ SÁU 

Ngày 07 tháng 10 năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ Sáu. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện uỷ; tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVII; các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tăng phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và thông qua các nội dung: (1) Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. (2). Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. (3) Báo cáo kết quả thu hút đầu tư của UBND huyện và Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. (4) Đề án của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Từ những nội dung trình hội nghị, cũng như các ý kiến phát biểu và kết luận của Thường trực Huyện ủy tại hội nghị đã khẳng định:

1. Trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã gắn việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016, Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.  Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016, Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế đã được chỉ ra; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 05-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra, gắn với việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của huyện về chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Trên cơ sở đánh giá kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020, căn cứ tình hình thực tế của huyện và những ý kiến đóng góp tại Hội nghị hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện; hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết.

Tập trung xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, bình đẳng và thuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài; có chính sách kêu gọi đầu từ phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện; thu hút, vận động, xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục thực hiện khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án hạ tầng giao thông, dự án xây dựng đô thị, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Chú trọng công tác xã hội hóa trong thu hút đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, du lịch, dịch vụ, môi trường…

3. Căn cứ Đề án, kết quả đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô của UBND huyện trình, Hội nghị thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn huyện. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp đã được xây dựng trong Nghị quyết; ưu tiên tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn huyện. Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế và phát triển văn hóa. Huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm phát triển văn hóa dân tộc, góp phần để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

 

Nguyễn Đăng Thái
loading....