HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 12  

Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng), Đồng chí Nguyễn Tăng, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất thông qua các dự thảo văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, gồm: (1) Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; (2) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; (3) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; (5) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; (6) sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; (7) Quyết định ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, Hội nghị thống nhất đánh giá: Trong 16 chỉ tiêu chủ yếu đề ra tại Kết luận 1064-KL/HU, ngày 15/12/2021 có 07 chỉ tiêu vượt, 07 chỉ tiêu đạt và 02 chỉ tiêu dự báo chưa đạt. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 28.556,9 tỷ đồng, vượt 24,4% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,9 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 990 tỷ đồng, đạt 135,58% kế hoạch đề ra, trong đó, thu ngân sách trên địa bàn 109,465 tỷ đồng, đạt 125,82% kế hoạch; tổng chi ngân sách nhà nước ước thực hiện là 760 tỷ đồng, đạt 104,60% so với kế hoạch đề ra. Các nhiệm vụ giáo dục, y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện chế độ chính sách và đời sống Nhân dân luôn được quan tâm. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và 15 năm kết nghĩa Bản - Bản được tổ chức trang trọng, thiết thực, ý nghĩa.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Sản xuất nông, lâm nghiệp tính cạnh tranh chưa cao; thị trường tiêu thụ, giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực thường xuyên biến động, chất lượng chưa cao, việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn chậm; một số tiêu chí nông thôn mới của các xã giảm. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp quy mô còn nhỏ; hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục gặp khó khăn; đầu tư xây dựng cơ bản còn dàn trải, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, chưa được giải quyết dứt điểm. Chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh chưa đồng đều, thiếu vững chắc, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao và cân nặng tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn cao; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; công tác cải cách hành chính chưa quyết liệt, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức có lúc, có nơi chưa nghiêm. An ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; tình trạng phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội tiếp tục có chiều hướng gia tăng, nhất là tội phạm liên quan đến ma tuý, pháo nổ.

Những khó khăn, hạn chế nêu trên xuất phát từ các nguyên nhân: Tác động của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; giá nhiên liệu và một số loại vật liệu xây dựng tăng đột biến; lãi suất vay tăng và hạn mức tín dụng thắt chặt. Kinh tế tư nhân có quy mô nhỏ; trình độ công nghệ, quản trị, năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh thấp. Việc thực hiện một số chủ trương, kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy giao triển khai chậm, chưa đạt như mong muốn. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ chưa cao, nhất là trong tiếp công dân, chưa giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phức tạp, nảy sinh. Nhận thức của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, thiếu ý chí vươn lên, ít tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đã xác định trong dự thảo, với chủ đề: “Hành động quyết liệt - Trách nhiệm, kỷ cương - Khai thác tiềm năng - Phát triển toàn diện”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ, trong đó chú trọng phân tích, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, dự báo các chỉ tiêu khó đạt để tập trung phấn đấu trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển cây mắc ca và đề án phát triển đàn bò 3B tại một số địa phương có điều kiện phù hợp. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023; khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong đầu tư, phân bổ vốn đầu tư công. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường; công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh - Giải phóng Hướng Hóa. Tiếp tục triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, duy trì và nâng cao các tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; duy trì, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã năm 2023; tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hội nghị yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nêu cao trách nhiệm, năng động, chủ động, sáng tạo, phát huy tinh thần dám nghỉ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo.

Nguyễn Đăng Thái
loading....