ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY XÃ BA TẦNG 

Sáng ngày 08 tháng 11 năm 2022, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Ba Tầng về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì phiên làm việc; tham dự có các đồng chí thành viên Đoàn công tác số 1 theo Quyết định số 1083-QĐ/HU, ngày 21/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tập thể Đảng ủy xã, cấp Trưởng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã; trưởng các ban, ngành, hiệu trưởng các trường học và đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Ba Tầng.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy xã Ba Tầng cho thấy, trong năm 2022, với tinh thần đoàn kết, Đảng ủy xã đã kịp thời xây dựng, ban hành nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch; năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; văn hóa - xã hội có sự khởi sắc, công tác giáo dục được chú trọng, tỷ lệ huy động học sinh đến trường đạt cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quản lý tốt hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn. Kịp thời quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng các cấp; tập trung thực hiện hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh xã nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội chi bộ và bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành nội dung cam kết của tập thể Đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm 2022.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh tế chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư cho địa phương, chưa phát triển được các mô hình kinh tế trọng điểm, chủ lực; công tác xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn. Việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp chưa được quan tâm thực hiện; một số chỉ tiêu nội dung cam kết của tập thể Đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm 2022 chưa đạt và khó đạt được trong năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng ủy xã Ba Tầng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các kết luận của Huyện ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nội dung cam kết của tập thể Đảng ủy xã và người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm 2022; chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; triển khai thực hiện tốt việc xây dựng các công trình, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia do địa phương làm chủ đầu tư. Tiếp tục huy động các nguồn lực từ địa phương, sự vào cuộc của hệ thống chính trị ở cơ sở để thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật,… Rà soát, đánh giá đúng thực chất tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương; tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, cải thiện, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thường xuyên tổ chức công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, kịp thời định hướng tư tưởng cho người dân. Tập trung triển khai thực hiện hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và phải bảo đảm thực chất, hiệu quả; chú trọng tiến hành kiểm tra, giám sát ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận của địa phương; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục tăng cường công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận của Chính quyền và cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn xã.

Nguyễn Đăng Thái
loading....