CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG HƯỚNG HÓA PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hoá lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian qua, với quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế tiếp tục phát triển, chuyển dịch đúng hướng; tổng giá trị sản xuất bình quân 12.690,7 tỷ đồng, đạt 162% so với nghị quyết đề ra, tăng 134,6% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,0 triệu đồng, tăng 15,4 triệu đồng so với năm 2015. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực với 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có tiến bộ. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển cả về quy mô và chất lượng. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và phát triển, 100% trạm y tế có bác sĩ, 100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,59% năm 2015 đến nay còn 18,25%. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra điểm nóng, phức tạp.

Thị trấn Khe Sanh hướng đến xây dựng trở thành đô thị loại 4

Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó,  công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức có nhiều chuyển biến, việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được các cấp ủy đảng thực hiện đầy đủ với nhiều hình thức thích hợp, có phân công, phân nhiệm rõ ràng và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai; đồng thời, chủ động cụ thể hóa sát với điều kiện của địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền tiếp tục được quan tâm, đội ngũ báo cáo viên, công tác viên, tuyên truyền viên được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Công tác giáo dục lý luận chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều chuyển biến rõ nét. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị được chú trọng; ý thức tự giác trong công việc, phục vụ Nhân dân được tăng cường.

Việc bố trí, sử dụng cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập, sáp nhập xã, thôn, trường học, kiêm nhiệm một số chức danh ở cơ quan Đảng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Thành lập 2 Chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước; triển khai các giải pháp để chia tách chi bộ sinh hoạt ghép và thành lập mới 32 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Hệ thống chính trị ở cơ sở đổi mới mạnh mẽ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên.

Công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy quan tâm thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; việc xem xét thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm minh, chính xác, kịp thời, có tác dụng cảnh báo, giáo dục, răn đe.

Công tác dân vận có nhiều nét nổi bật trên các lĩnh vực, thường xuyên hướng về cơ sở, bám sát tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Công tác dân vận chính chuyền được đổi mới; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước đã có nhiều chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác dân vận, ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân được nâng lên.

Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp đi vào chiều sâu, giữ vững tính nghiêm minh của pháp luật. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nâng cao. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ quan, đơn vị, công tác xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được quan tâm.

Công tác xây dựng chính quyền chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Công tác cải cách hành chính trong quản lý, điều hành của chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. 

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở được đổi mới về nội dung, phương thức, gắn với cam kết trách nhiệm, hướng về cơ sở, gắn bó mật thiết với các tầng lớp Nhân dân; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Đánh giá một cách tổng thể, các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lìa ra mắt nhận nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, Đảng bộ huyện xác định 25 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu tổng giá trị sản xuất của nền kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 62,28%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50,78 triệu đồng; đến năm 2025 có thêm 3 - 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 15 - 18 tiêu chí; phấn đấu 5 - 8 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 2 - 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Có 9 - 12/36 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; có 65/94 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 22/37 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn... Gắn với đó phấn đấu hoàn thành 7 hệ thống chương trình, dự án trọng điểm là: Phối hợp để tham mưu UBND tỉnh triển khai Đề án kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo - Đensavan. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa huyện, hệ thống nước sạch tại các xã phía Nam huyện. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn huyện. Kêu gọi đầu tư vào các dự án phát triển du lịch như: điểm du lịch cộng đồng tại suối Tà Đủ; khu du lịch sinh thái tại Đèo Sa Mù, thác Chênh Vênh, thác Tà Puồng, cánh đồng điện gió, du lịch khám phá hang động Brai, hang động Kulum; khu phức hợp nghỉ dưỡng tại trung tâm thị trấn Khe Sanh. Chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ trên địa bàn...

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, huyện và đơn vị thi công bấm nút khởi công Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 2 và Hướng Phùng 3

Để thực hiện tốt những mục tiêu này, trong nhiệm kỳ tới hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở sẽ tập trung triển khai và thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất: Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng trong nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; thu hút đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, nhà máy nước sạch, đầu tư vào các cụm công nghiệp; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại thị trấn Khe Sanh, thị trấn Lao Bảo để đạt chuẩn đô thị loại IV và từng bước đầu tư xây dựng, hoàn thành các thủ tục đưa xã Hướng Phùng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V vào năm 2025. Chú trọng phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng khai thác tốt tiềm năng, lợi thế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.  Nâng cao chất lượng và số lượng cũng như quy mô hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị.

Thứ hai: Phát triển toàn diện giáo dục, khoa học, công nghệ, văn hóa, y tế; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tiếp tục phát triển quy mô mạng lưới trường lớp phù hợp với thực tiễn địa phương; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, trường chuẩn quốc gia. Đổi mới hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, tuyển dụng lao động sau đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, nhất là công nghệ chế biến, sau thu hoạch; nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là việc nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pacô. Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, nâng cao chất lượng dân số; huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân. Quan tâm công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách xã hội. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân với công tác dân tộc.

 Thứ ba: Thực hiện nghiêm túc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tiến hành rà soát và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm, gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Tổ chức điều tra, khảo sát cơ bản và định giá tiềm năng các nguồn tài nguyên trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả và bền vững. Vận động người dân sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, có giải pháp khoa học về xử lý rác thải trên trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thứ tư: Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện phong trào phóng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy. Tăng cường các mặt công tác đảm bảo an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đối ngoại Nhân dân phù hợp với thực tiễn của địa phương, góp phần xây dựng, bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Thứ năm: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tập trung chất lượng, đổi mới công tác chính trị, tư tưởng; triển khai học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng gắn với xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội; bảo vệ vững chắc quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; thực hiện thí điểm sáp nhập một số cơ quan của khối Đảng, chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo ở các phòng, ban, cơ quan cấp huyện, cấp xã. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát ở các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, sai phạm, địa bàn có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận theo hướng hướng mạnh về cơ sở, quan tâm đến những vấn đề thiết thực trong đời sống của Nhân dân. Chú trọng công tác dân vận chính quyền các cấp gắn với xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đối thoại,  giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống tham nhũng, nhất là các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Triển khai có hiệu quả các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị cấp huyện và cơ sở; thực hiện tốt chế độ lãnh đạo tập thể, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân. Tiếp tục tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, quy trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông" theo hướng hiện đại, đáp ứng xu thế hội nhập…

Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hướng Hóa sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa địa phương phát triển nhanh bền vững.

 

 

Lê Minh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy
loading....