BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LÀM VIỆC VỚI ĐẢNG ỦY XÃ THUẬN 

Ngày 10 tháng 11 năm 2022, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Thuận về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì phiên làm việc; tham dự có các đồng chí thành viên Đoàn công tác số 1 theo Quyết định số 1083-QĐ/HU, ngày 21/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tập thể Đảng ủy xã, cấp trưởng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã; trưởng các ban, ngành, hiệu trưởng các trường học đóng trên địa bàn.

Xã Thuận là xã biên giới, địa bàn vùng sâu, vùng xa, dân số chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Đảng ủy xã đã kịp thời xây dựng, ban hành các văn bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kết luận của Huyện ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương. Phát huy được tiềm năng, lợi thế về đất đai, điều kiện khí hậu để phát triển các loại cây trồng chủ lực; quy mô trường lớp đảm bảo yêu cầu dạy và học cho giáo viên, học sinh; quan tâm xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho Nhân dân; quan tâm công tác an sinh xã hội. Công tác an ninh trật tự, quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực; kịp thời xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; công tác tổ chức và cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận có nhiều cố gắng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là sự phát triển trên lĩnh vực kinh tế - xã hội chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư cho xã, nhiều chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch; chưa thể hiện rõ vai trò định hướng của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong phát triển các loại cây trồng chủ lực, kinh tế hộ gia đình; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; nông thôn mới giảm các tiêu chí. Cấp ủy Đảng chưa xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện; công tác quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản của cấp trên chưa thực sự phát huy được hiệu quả, nhất là trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân; đồng thời, yêu cầu Đảng ủy xã Thuận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp căn cơ từ nay đến cuối năm 2022 cũng như năm 2023, đó là: (1) Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực; tiếp tục xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, ban, ngành địa phương để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung cam kết của tập thể Đảng ủy và người đứng đầu cấp ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy trong năm 2022. (2) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã được phân bổ, đảm bảo các quy định của pháp luật. (3) Tiếp tục quan tâm thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; quyết tâm chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt, gần đạt để từng bước hoàn thiện các tiêu chí; đồng thời, có kế hoạch, giải pháp hiệu quả để giữ vững các tiêu chí đã đạt được. (4) Tập trung rà soát, đánh giá đúng thực chất tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương; chú trọng việc nâng cao nhận thức của người dân trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình; vận động Nhân dân nêu cao ý thức tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo và giảm nghèo bền vững. (5) Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng kế hoạch, giải pháp và tích cực phối hợp trong công tác đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức các đợt tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. (6) Tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp trên, tiếp tục xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo phát huy được hiệu quả và phù hợp với tình hình thức tế của địa phương. (7) Chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trên cơ sở bảo đảm đúng thực chất và phát huy được hiệu quả; thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận của Chính quyền và cả hệ thống chính trị cơ sở. (8) Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; tập trung rà soát, đánh giá cụ thể từng vị trí vị làm, chủ động đề xuất phương án nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của địa phương.

Nguyễn Đăng Thái
loading....