PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA, LỊCH SỬ, TIỀM NĂNG, LỢI THẾ ĐỂ KHE SANH VỮNG BƯỚC TIẾN LÊN SAU 40 NĂM TRƯỞNG THÀNH, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN

93 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG CẤP ỦY (18/10/1930 - 18/10/2023)

Ngày 03 tháng 02 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của công tác Văn phòng cấp ủy và được Bộ Chính trị Khoá IX quyết định lấy ngày 18/10 làm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh, công tác Văn phòng cấp ủy gắn liền với quá trình điều hành, tổ chức và lãnh đạo của Cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở, mở đầu cho truyền thống công tác Văn phòng là các hoạt động phục vụ hội nghị thành lập Đảng (03/02/1930) và hội nghị Trung ương lần thứ nhất (tháng 10/1930). Mặc dầu thời kỳ 1930 - 1945 chưa chính thức có tổ chức Văn phòng của Trung ương, nhưng những công việc thuộc chức năng văn phòng đều được các bộ phận giúp việc thực hiện; được xem là những tổ chức sơ khai đầu tiên của Văn phòng.

NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9: GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, Ý NGHĨA THỜI ĐẠI CỦA BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Nhân dịp Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, trân trọng giới thiệu bài viết "Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945" của TS.Vũ Ngọc Am đăng trên báo điện tử Đảng Cộng sản:

KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 55 NĂM CHIẾN THẮNG KHE SANH, GIẢI PHÓNG HƯỚNG HÓA (09/7/1968 - 09/7/2023)

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN HƯỚNG HÓA NĂM 2023

Công tác Tuyên giáo là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bao gồm: công tác chính trị, tư tưởng, lý luận, lịch sử Đảng, tuyên truyền, khoa giáo ... Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuyên giáo với vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tuyên giáo, nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn.

PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA, SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC”, XÂY DỰNG HUYỆN HƯỚNG HÓA PHÁT

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Trong di chúc thiêng liêng, mong muốn cuối cùng của Người là “toàn Ðảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra sáng nay

Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021) - vị tướng lĩnh tài năng kiệt xuất, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình được tổ chức ở quy mô cấp quốc gia với nhiều hoạt động ý nghĩa, trang trọng.

TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong quá trình dựng nước và giữ nước; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, đề ra giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp tục kiên trì, kiên quyết công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, thống nhất ban hành Kết luận tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng.