91 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14/10/1930 - 14/10/2021) 

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Các tổ chức cơ sở Đảng cam kết với Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021

Cách đây vừa tròn 91 năm, ngày 14/10/1930, Hội nghị Trung ương lâm thời của Đảng đã cử ra các Bộ, trong đó có Bộ Tổ chức kiêm giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương). Hội nghị đã bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư; đồng chí Nguyễn Ái Quốc và những chiến sĩ cộng sản lúc đó vừa là những nhà lãnh đạo, vừa là những cán bộ tổ chức đầu tiên của Đảng, đặt nền móng cho công tác xây dựng Đảng, ngành tổ chức xây dựng Đảng từ đó không ngừng lớn mạnh và được Bộ Chính trị khoá IX quyết định lấy ngày 14/10/1930 làm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn quán triệt và vận dụng đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam theo đúng bản chất của giai cấp công nhân, phù hợp với thực tiễn của cách mạng nước ta. Coi trọng công tác xây dựng Đảng về tổ chức thực sự vững mạnh, bảo đảm vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

 Trong suốt chặng đường 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, ngành tổ chức xây dựng Đảng không ngừng lớn mạnh, tích cực tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên. Các thế hệ cán bộ, đảng viên ngành tổ chức Đảng kề vai sát cánh bên nhau dưới lá cờ của Đảng, không tiếc máu xương, nguyện chiến đấu hy sinh cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, là nòng cốt lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối và nhiệm vụ chính trị trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào của mọi thời kỳ cách mạng. Tổ chức của Đảng ngày càng được kiện toàn, là hạt nhân chính trị, xương sống cho cả hệ thống chính trị.

Lịch sử truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Hướng Hoá được đánh dấu kể từ ngày Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập vào năm 1941, do đồng chí Lê Xích làm Bí thư Chi bộ. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, phong trào công nhân và lao động liên tiếp nổ ra, thu từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ngày 25/8/1945 chính quyền cách mạng được thành lập. Từ đó đến nay, truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đều gắn liền với sự nghiệp xây dựng và trưởng thành, lớn mạnh của Đảng bộ huyện Hướng Hóa.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng của huyện Hướng Hóa không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; luôn năng động, sáng tạo tham mưu cho Đảng bộ huyện những chủ trương, những giải pháp xây dựng bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ qua các thời kỳ. Các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng và tổ chức cấp uỷ huyện nối tiếp nhau phấn đấu, xây đắp truyền thống trung thành tuyệt đối với Đảng, với cách mạng, với Tổ quốc, với Nhân dân, bằng sự tận tuỵ vì sự nghiệp xây dựng Đảng và tổ chức cấp uỷ qua các thời kỳ lịch sử. Thường xuyên tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, thẩm định các đề án nhân sự; kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác tổ chức và cán bộ; thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức bộ máy, thực hiện các chính sách cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy dự tọa đàm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 91 ngành Tổ chức xây dựng Đảng, những tháng đầu năm 2021, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp. Thực hiện tốt công tác kiện toàn, củng cố cấp uỷ và các chức danh chủ chốt ở cơ sở; chỉ đạo tổ chức kiện toàn các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã sau bầu cử đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Kết luận tiêu chuẩn chính trị cho các trường hợp cần xem xét về lịch sử chính trị theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị khoá XII “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” để phục vụ kết nạp Đảng, bố trí sử dụng cán bộ. Thẩm định 849 hồ sơ nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, trong đó: 60 hồ sơ cấp huyện, 789 hồ sơ cấp xã, thị trấn. Làm thủ tục tiếp nhận và giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng 182 đảng viên; thẩm định và đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng 47 đảng viên. Tham mưu quyết định cử 6 cán bộ cấp xã tham gia học lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, khóa 32 tại Trường Chính trị Lê Duẩn; phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn tuyển sinh lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 33, 46, 48. Báo cáo đánh giá sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, tỉnh và của huyện về lĩnh vực xây dựng tổ chức Đảng, công tác cán bộ, đảng viên theo quy định, hướng dẫn của cấp trên.

Nguyễn Đăng Thái
loading....