Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI  

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” (viết tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW) và Chương trình hành động số 89-CTHĐ/TU, ngày 26/4/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình hành động số 101-CTHĐ/HU, ngày 09/02/2015.

Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 19-NQ/TW, chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện thông qua các hội nghị, cuộc họp của chi, đảng bộ; họp cơ quan, đơn vị; qua hệ thống truyền thanh đến tận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức truyền thông, giáo dục, cung cấp thông tin, kiến thức chính sách, pháp luật về đất đai.

Xác định công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Trong những năm qua, Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã có nhiều chủ trương, kế hoạch, giải pháp, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị tập trung các nguồn lực đẩy mạnh công tác lập quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, xã làm cơ sở cho công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Công tác giao đất, cho thuê đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Đã ban hành các quyết định giao đất cho 1.246 hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổng diện tích đất được giao là 52.630.689m2. Cho thuê đất 07 trường hợp là các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 328.103m2.

Chỉ đạo chính quyền ban hành các quyết định phê duyệt phí, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; quyết định thu hồi đất đối với các công trình, dự án trên địa bàn huyện, trong đó có một số công trình, dự án trọng điểm về năng lượng như: Nhà máy điện gió GELEX 1, 2, 3; Nhà máy điện gió Hướng Linh 3, 4; Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, 3; Nhà máy điện gió Hướng Tân; Nhà máy điện gió Phong Liệu; Nhà máy điện gió Liên Lập; nhà máy điện gió AMACCAO Quảng Trị 1; Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 1; Nhà máy điện gió Tài Tâm, Hoàng Hải, Nhà máy thủy điện Hướng Sơn 1, 2, 3; thu hồi đất để phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương (dự án GMS).

Việc đăng ký đất đai, đo đạc, lập và quản lý hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận có nhiều chuyển biến tích cực, đã công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCNQSD đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư với trên 5.000 trường hợp, tổng diện tích là 29.282.584m2.

Qua đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Trung ương, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực. Việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai được coi trọng, qua đó, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Tài nguyên đất được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả hơn, trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển; nhu cầu đất cho sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng, quốc phòng - an ninh được phân bổ hợp lý hơn; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên; từng bước gắn kết công tác quy hoạch, kế hoạch với định hướng khai thác sử dụng đất trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, khắc phục tình trạng giao đất, cho thuê đất tràn lan, không đưa vào sử dụng, lãng phí; việc phân cấp, phân quyền được coi trọng, bước đầu khắc phục tình trạng lãng phí, tạo quỹ đất cho các mục tiêu phát triển; quyền và nghĩa vụ của chủ thể sử dụng đất được phân định rõ hơn; bước đầu hình thành khung pháp lý cơ bản để hình thành, phát triển thị trường bất động sản; các giao dịch chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp bằng quyền sử dụng đất không ngừng tăng lên; công tác cải cách thủ tục hành chính, thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai được coi trọng hơn, giảm tối đa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đã thành lập bản đồ địa chính chính quy đối với 21 xã, thị trấn để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đạt kết quả cao.

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện sẽ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Tiếp tục thông nhất mục tiêu là thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân để tạo sự đồng thuận, đưa chính sách, pháp luật về đất đai thực sự đi vào cuộc sống. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, quản lý đất đai công khai, minh bạch, hiệu quả; đảm bảo quản lý, vận hành, kết nối và chia sẻ thông tin tập trung, thống nhất từ xã, thị trấn đến huyện, tỉnh và Trung ương. Phát triển nguồn nhân lực khoa học có trình độ cao; tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực quản lý đất đai; kiện toàn hệ thống tổ chức ngành quản lý đất.

Nguyễn Đăng Thái
loading....