PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA, SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC, ĐẨY MẠNH “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC”, XÂY DỰNG HUYỆN HƯỚNG HÓA PHÁT 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Trong di chúc thiêng liêng, mong muốn cuối cùng của Người là “toàn Ðảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.