KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2021) 

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của ngành công tác tư tưởng của Đảng. Những sự kiện chính trị đó được Bộ Chính trị khoá VIII quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm ngày truyền thống ngành công tác tư tưởng của Đảng.

Bí thư Huyện ủy Lê Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Ngay trong quá trình hoạt động, để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặc biệt coi trọng công tác truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đường lối cách mạng vào trong nước, vào các tầng lớp Nhân dân, nhất là các hạt nhân ưu tú. Và chính những hoạt động đó của Người đã đặt nền móng đầu tiên cho công tác tuyên giáo của Đảng; định hình sứ mệnh đi trước, mở đường của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Ngay sau Hội nghị thành lập Đảng tháng 02 năm 1930, Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin tưởng và đi theo Đảng.

Ngày 01/8/1930, nhân kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám”. Sau khi được phát hành, đã tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng Nhân dân yêu nước đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc; chỉ trong một thời gian rất ngắn (từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1930), đã có hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng của Nhân dân ta nổ ra với khí thế và tính chất mới. Vị trí, vai trò và sức mạnh của công tác tuyên truyền đã được khẳng định và đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đó ngày 01 tháng 8 năm 1930 đánh dấu hoạt động chính thức của cơ quan Cổ động và Tuyên truyền của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồ Văn Vinh thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lịch sử này, năm 2000, Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

91 năm qua, công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của công tác tuyên giáo.

Lịch sử Đảng Cộng sản việt Nam cho thấy công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, đề ra những khẩu hiệu hành động đúng lúc và sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cao trào cách mạng; truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin; tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp, giáo dục, rèn luyện, tổ chức các tầng lớp Nhân dân tin tưởng và đi theo tiếng gọi của Đảng.

Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật của người cộng sản, bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm cách mạng cho đông đảo quần chúng Nhân dân; tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất của hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở; củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân và những thành quả của cách mạng Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân.

Lịch sử truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng bộ huyện Hướng Hoá được đánh dấu kể từ ngày Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập vào năm 1941, do đồng chí Lê Xích làm Bí thư Chi bộ. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, phong trào công nhân và lao động liên tiếp nổ ra, thu từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ngày 25/8/1945 chính quyền cách mạng được thành lập. Từ đó đến nay, truyền thống ngành Tuyên giáo đều gắn liền với sự nghiệp xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh của Đảng bộ huyện Hướng Hóa.

Công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện luôn tiên phong đi đầu trong tham mưu cho cấp ủy tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, bổ sung lý luận, triển khai những vấn đề mới, mang tính chất đột phá, sáng tạo. Cùng với công tác tham mưu, công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền thống cách mạng cũng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên có sự đổi mới, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động được triển khai sâu rộng, tiến hành trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đã góp phần cổ vũ, huy động sức mạnh của Nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng. Công tác khoa giáo triển khai bài bản, đồng bộ, chất lượng, có chuyển biến rõ nét, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội. Thường xuyên đấu tranh để phản bác các luận điệu xuyên tạc, các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm, chấn chỉnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên qua từng thời kỳ cách mạng.

Hướng đến chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, những tháng đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng các kế hoạch và tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các TCCS Đảng trực thuộc Huyện uỷ tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt nghị quyết tại cơ sở.

Tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước, truyền thống của các ban ngành, đoàn thể, lãnh tụ và các lĩnh  kinh tế -  xã hội; quốc phòng, an ninh. Công tác tuyên truyền  được  thực  hiện  có  điểm  nhấn,  tùy  tính  chất  sự  kiện  để  tổ  chức  từng  đợt tuyên truyền cao điểm tạo sự lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tham mưu tốt việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa và năm 2021; chỉ đạo cơ sở tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ, chào cờ và sinh hoạt dưới cờ sáng thứ 2 tuần đầu tháng.

Tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội, giao ban công tác tuyên giáo. Tham mưu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ biên soạn lịch sử địa phương; bổ sung, tái bản Lịch sử Đảng bộ huyện Hướng Hóa tập II, giai đoạn 1975 - 2020.

Nguyễn Đăng Thái
loading....