KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHÓA 96 

Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 96. Tham dự Lễ Khai giảng có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện và 100 học viên là những quần chúng ưu tú được giới thiệu từ 43 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.

Lớp học sẽ diễn ra trong 05 ngày, với 05 chuyên đề bắt buộc và 01 chuyên đề bổ sung, gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Lịch sử Đảng bộ huyện Hướng Hóa; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo cáo chuyên đề Nghị quyết  35 - NQ/TW của bộ Chính trị.

Nhiệm vụ chính trị của lớp học là nghiên cứu, năm bắt, hiểu biết những kiến thức cơ bản về lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; tình hình nhiệm vụ của địa phương. Qua đó, sẽ giúp những quần chúng ưu tú tiếp tục phấn đấu rèn luyện để có phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách lành mạnh, trung thực; có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong các tổ chức chính trị - xã hội; gắn bó mật thiết với Nhân dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với Nhân dân để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.

Nguyễn Đăng Thái
loading....