KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA 49 

Sáng ngày 06 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 49. Tham dự Lễ Khai giảng có đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện và 64 đảng viên dự bị.

Lớp học sẽ diễn ra 07 ngày học tập, với 10 chuyên đề bắt buộc và 01 chuyên đề bổ sung, gồm: (1) Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; (2) Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; (3) Phát triển kinh tế - xã hội; (4) Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; (5) Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và cong nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; (6) Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; (7) Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; (8) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; (9) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; (10) Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyên đề bổ sung về Chuyển đổi số.

Nhiệm vụ chính trị của lớp học là nghiên cứu, năm bắt, hiểu biết những kiến thức cơ bản về lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; tình hình nhiệm vụ của địa phương. Qua đó, sẽ giúp những đảng viên mới tiếp tục phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, có phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách lành mạnh, trung thực; có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với Nhân dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với Nhân dân.

Nguyễn Đăng Thái
loading....