Huyện ủy Hướng Hóa công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Kính mong mọi người dân hãy phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của mình để đóng góp những ý kiến tâm huyết vào dự thảo các Văn kiện lần thứ XIII của Đảng. Ý