HƯỚNG HÓA THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ 

Ngày 06 tháng 10 năm 2022, Đoàn Kiểm của Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã tiến hành kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Hướng Hóa.

Tham dự phiên làm việc có đồng chí Lê Quang Chiến, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đồng chí trong Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh. Về phía huyện Hướng Hóa có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí trong Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Báo cáo kết quả của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện tại phiên làm việc đã khẳng định: Từ năm 2021 đến nay trên địa bàn huyện có nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, vừa khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhưng với sự quyết tâm chính trị cao của các cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất của Nhân dân các dân tộc trong huyện, đã tập trung khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Đời sống của Nhân dân được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các vấn đề xã hội được triển khai thực hiện tốt, nhất là việc khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thích ứng an toàn, linh hoạt, đưa các hoạt động trở lại bình thường; các chính sách với người có công, an sinh xã hội, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên.

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp uỷ, chính chuyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu tiếp tục được quan tâm thực hiện, phát huy được khả năng, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong việc tham gia ý kiến xây dựng các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời gian qua.

Việc xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền để cụ thể hoá chủ trương, quyết định, chỉ thị, quy chế, quy đnh của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng, kịp thời, sát thực tiễn; Ban Thường vụ huyện ủy đẫ ban hành Quyết định số 750-QĐ/HU, ngày 22/3/2022 “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Hướng Hoá”. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của các cơ quan, đơn vị, địa phương và hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ huyện đến cơ sở.

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khoá XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có chiều sâu, đảm bảo chất lượng.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp  trong huyện nền nếp, hiệu quả cao. Vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với hoạt động giám sát, phản biện xã hội , góp ý xây dựng Đảng, chính quyền chuyển biến rõ nét. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp Nhân dân; tình hình và kết quả giải quyết giám sát kiến nghị, bức xúc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của Nhân dân; công tác giải phóng mặt bằng và những vấn đề Nhân dân quan tâm ở địa phương được thực hiện chu đáo, kịp thời. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã xây dựng Quy định số 17-QĐ/HU, ngày 11/10/2019 về trách nhiệm của đồng chí Bí thư Huyện uỷ trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; Quyết định số 3140-QĐ/HU, ngày 11/10/2019 về Nội quy tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện uỷ; ban hành Công văn số 533-CV/HU, ngày 07/10/2019 chỉ đạo Đảng uỷ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện lịch tiếp dân và báo cáo theo định kỳ, trong đó yêu cầu Bí thư Đảng uỷ các xã, thị trấn thực hiện tiếp dân ít nhất 02 ngày trong 01 tháng. Công tác kiểm tra giám sát; sơ kết, tổng kết; nhân rộng các điển hình, mô hình thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm.

Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh phát biểu tại phiên làm việc đã đánh giá cao vai trò, kết quả hoạt động của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đã quan tâm quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các cấp, các ngành có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực Quy chế dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp theo quy định. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được nâng lên. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cơ bản được công khai, minh bạch theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân.

Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có bước chuyển biến tích cực; chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phán ánh của công dân theo quy định của pháp luật. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Nhân dân trong việc giám sát cán bộ, công chức trong thực thi công vụ liên quan đến người dân. Nhân dân ngày càng phát huy quyền làm chủ của mình, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Quyết định số 750-QĐ/HU, ngày 22/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện uỷ “về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Hướng Hoá”; các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chỉ đạo Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện, Uỷ ban nhân dân huyện có liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nguyễn Đăng Thái
loading....