HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN VÀ SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ 

Ngày 09 tháng 11 năm 2023, Ban Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII "về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân duyện phát biểu tại Hội nghị

Chủ trì hội nghị, có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân duyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVII, thành viên Ban Chỉ đạo 35 huyện và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 huyện; Đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, gồm: Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”, gắn với Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW; Chỉ thị số 25-CT/HU, ngày 20/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác cải cách hành chính”; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Kế hoạch số 114-KH/HU, ngày 04/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về “Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”; Quy định 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”.

Cùng với đó, hội nghị đã tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Các tham luận tại hội nghị của Đảng ủy Công an huyện, Đảng ủy thị trấn Lao Bảo đã phân tích, làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến kinh nghiệm trong theo dõi, phát hiện, xử lý các thông tin sai sự thật, xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch phát sinh trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng.

các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu trong thời gian tới các cấp, các ngành và toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trương ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy ban hành trong năm 2023. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” quyết liệt, đi vào thực tiễn của đời sống xã hội.

Nguyễn Đăng Thái
loading....