Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư TW và Chỉ thị số 32 của BCT 

Ngày 26/7, Đảng bộ Cơ quan, Chính quyền huyện chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư "về đầy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030" và Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị "về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới" . Đồng chí Trần Văn Đông, Phó bí thư Đảng bộ Cơ quan, Chính quyền huyện chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư TW và Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị
Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư TW và Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Đảng bộ Cơ quan, Chính quyền huyện đã được lắng nghe những nội dung cơ bản của Chỉ thị 25 của Ban Bí thư TƯ và Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị. Theo đó, Chỉ thị 25 của Ban Bí thư Trung ương là văn bản chỉ đạo đầu tiên của Đảng ta về công tác đối ngoại đa phương của đất nước, đưa đối ngoại đa phương thành một nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Ban Bí thư đã đề ra 6 quan điểm chỉ đạo chính và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại đa phương trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, xã hội, môi trường, giáo dục - đào tạo. Đặc trưng nổi bật của đối ngoại đa phương Việt Nam là luôn có sự kết hợp khéo léo và đồng bộ giữa ngoại giao Nhà nước, trong đó có Quốc hội với đối ngoại Đảng và ngoại giao nhân dân.
Chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị chú trọng vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Mở rộng tăng cường, làm sâu sắc hơn và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới tư duy đối ngoại Đảng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của công tác đối ngoại Đảng.
Qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững và hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Chỉ thị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành. Từ đó, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để có giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị.

Quản trị viên
loading....