HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 11  

Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị lần thứ 11, để thảo luận, thông qua các nội dung và các văn bản quan trọng. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tăng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồ Văn Vinh; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đặng Trọng Vân chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần thứ 11 thảo luận, thông qua các nội dung và các văn bản quan trọng, đó là: (1) Cho chủ trương về Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. (2) Dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương sáu khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. (3) Dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương năm khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho Nhân dân trong tình hình mới”. (4) Dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương năm khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Trong 10 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Hội nghị Trung ương sáu khóa XI, góp phần tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất có hiệu quả hơn; từng bước gắn kết công tác quy hoạch, kế hoạch với định hướng khai thác sử dụng đất trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; việc phân cấp, phân quyền được coi trọng, bước đầu khắc phục tình trạng lãng phí, tạo quỹ đất cho các mục tiêu phát triển; quyền và nghĩa vụ của chủ thể sử dụng đất được phân định rõ hơn; bước đầu hình thành khung pháp lý cơ bản để hình thành, phát triển thị trường bất động sản; các giao dịch chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp bằng quyền sử dụng đất không ngừng tăng lên; công tác cải cách thủ tục hành chính, thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai được coi trọng hơn, giảm tối đa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư trên địa bàn thực hiện tốt hơn, thời gian rút ngắn hơn, hạn chế tối đa việc thu hồi đất “tùy tiện”, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, đồng thời tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, cải thiện môi trường đầu tư, góp phần tăng thu ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Công tác quy hoạch sử dụng đất có một số nội dung chưa đồng bộ, chưa gắn kết giữa quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch nông thôn mới và quy hoạch các ngành liên quan; chưa dự báo tốt nhu cầu sử dụng đất cho các mục đích, tổ chức thực hiện quy hoạch. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cơ bản hoàn thành nhưng chất lượng chưa cao; công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn hạn chế; việc chỉnh lý biến động về quyền sử dụng đất chưa được quan tâm, thiếu thường xuyên. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án còn chậm, chưa hợp lý. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai có lúc, có nơi chưa cao, còn xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai, đất để hoang hoá hoặc sử dụng kém hiệu quả…

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương Năm khóa XII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVI đã ban hành Chương trình hành động số 32 và Chương trình hành động số 33 -CTr/HU, ngày 19/12/2018 để triển khai thực hiện hai Nghị quyết của Trung ương “về công tác dân số trong tình hình mới”, “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho Nhân dân trong tình hình mới”.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và cơ quan, đơn vị trên địa bàn cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ Nhân dân và công tác dân số trong giai đoạn hiện nay; nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, chất lượng đời sống, công tác vệ sinh, môi trường của người dân.

Nhờ đó, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng; đội ngũ cán bộ y tế dân số có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao; chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, công tác phòng, chống dịch bệnh ngày càng được nâng lên. Trên địa bàn ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực y tế và tư vấn chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là mở phòng khám, dịch vụ tiêm phòng, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân trên địa bàn và các địa phương lân cận.

Song, thực tế đang đặt ra đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ Nhân dân và công tác dân số ở địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là:

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và chỉ đạo việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ Nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới ở một số địa phương còn thiếu chủ động, linh hoạt. Một bộ phận cán bộ cơ sở, nhấtở các địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa thực sự nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ cho Nhân dân công tác dân số và chính sách dân số phát triển của Đảng và Nhà nước.

Trình độ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế chưa đồng đều; thiếu cán bộ bác sĩ có tay nghề cao; chất lượng khám, chữa bệnh của tuyến huyện và xã có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh trong tình hình mới. Công tác tư vấn, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật còn hạn chế. Chất lượng dân số và dân số phát triển chưa cao, tuổi thọ bình quân thấp; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi còn cao. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở vùng đặc biệt khó khăn có chiều hướng tăng…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành và mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần phát huy hết năng lực, vai trò, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cùng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các vấn đề được đưa ra bàn thảo và quyết định tại hội nghị, tiếp tục từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Đăng Thái
loading....