ĐỔI MỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA 

Một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là phải đổi mới và tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị hiệu quả, gắn với nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên.

Trong tác phẩm Đường Kách mệnh” năm 1927, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt” và “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”.

Với nền tảng tư tưởng khoa học, cách mạng: Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo và đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đem lại độc lập, tự do cho tổ quốc, ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân, “Đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có nhiệm vụ: “Tăng cường giáo dục truyền thống văn hoá, lịch sử và cách mạng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

H­ướng Hoá là huyện miền núi, vùng cao, biên giới nằm về phía Tây của tỉnh Quảng Trị, là một trong 10 đơn vị hành chính của tỉnh. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Bình, phía Nam và Tây giáp n­ước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, phía Đông giáp với huyện Gio Linh, Vĩnh Linh và ĐaKrông. Toàn huyện có 21 đơn vị hành chính trong đó 19 xã và 02 thị trấn (Khe Sanh và Lao Bảo) (trong đó có 13 xã đặc biệt khó khăn; 11 xã giáp biên với Lào), có cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo nằm trên trục đ­ường Quốc lộ 9 nối liền với các nước trong khu vực: Lào, Thái Lan, Mianma và Khu vực Miền Trung Việt Nam. Có đ­ường biên giới dài 156km tiếp giáp với 3 huyện bạn Lào. Diện tích tự nhiên toàn huyện là: 1150,86km2, dân số trên 9 vạn người, Có 03 dân tộc sinh sống chủ yếu là: Pa Kô, Vân Kiều, Kinh. Đảng bộ huyện hiện có 4.330 đảng viên, 43 tổ chức cơ sở Đảng, 275 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở”.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh kêu gọi và xúc tiến thu hút đầu tư nhiều chương trình dự án lớn tạo động lực cho đà tăng trưởng; Đẩy nhanh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội như giao thông, điện, thủy lợi, mạng lưới thông tin, trường học, trạm xá, trụ sở, nhà ở, thiết chế văn hóa ...; Đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, chăm lo đầy đủ công tác an sinh xã hội, đảm bảo môi trường; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn được giữ vững và tăng cường, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc trong Nhân dân; Bộ mặt nông thôn miền núi từ trung tâm huyện lỵ đến vùng sâu, vùng xa ngày càng đổi thay, khởi sắc, thực hiện lời di huấn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn “xây dựng Hướng Hóa trở thành huyện miền núi kiểu mẫu” ngày càng hiện thực.

Tuy nhiên, là địa phương có xuất phát điểm thấp, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, thiên tai, dịch bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, mặt bằng chung về dân trí và điều kiện kinh tế - xã hội của nhân dân còn thấp so với trong tỉnh, các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng và việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án có liên quan đến quyền lợi và đời sống trước mắt của Nhân dân để chống phá và chia r khối đại đoàn kết dân tộc.

Để thực hiện được mục tiêu tổng quát của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đoàn kết các dân tộc; không ngừng đổi mới, sáng tạo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Huy động mọi tiềm năng và nguồn lực xã hội; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đưa huyện Hướng Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Một trong những giải pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của huyện nhà nói chung là phải đổi mới và tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, không ngừng nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất: Đẩy mạnh triển khai, quán triệt trong các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về Quy định số 54-QĐ/TW, ngày 12/5/1999 của Bộ Chính trị “Về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Kết luận số 176-KL/TU, ngày 30/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về “Đề án nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị; nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị trong cán bộ đảng viên”. Tiếp tục làm cho các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Khẳng định có tính thuyết phục cao và mạnh mẽ con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại.

Tích cực đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị trong các tổ chức Đảng, cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thường xuyên củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để làm tốt công tác tuyên truyền trên internet và mạng xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền miệng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, khu dân cư để làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đưa lịch sử đảng bộ các xã, thị trấn vào các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể.

Thứ hai: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên. Triển khai thực hiện tốt Kết luận 66-KL/TW và Quy định số 208- QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học tích cực; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, nghiên cứu đề tài khoa học phục vụ phát triển của huyện; đưa lịch sử Đảng bộ huyện vào các chương trình giảng dạy của trung tâm; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, công tác giáo vụ; đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng trung tâm sớm đạt chuẩn.

Thứ ba: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XII) “Về phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Thường xuyên, tích cực tổ chức “Diễn đàn sinh hoạt chi bộ”, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, ban hành nghị quyết chuyên đề.

Thứ tư: Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Và chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong tổ chức Đảng các cấp, cơ quan, đơn vị khu dân cư, toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phát huy truyền thống anh hùng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVII, phấn đấu xây dựng huyện Hướng Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Nguyễn Quang Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị
loading....