ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN HƯỚNG HÓA NĂM 2023 

Công tác Tuyên giáo là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bao gồm: công tác chính trị, tư tưởng, lý luận, lịch sử Đảng, tuyên truyền, khoa giáo ... Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuyên giáo với vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tuyên giáo, nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoach cụ thể, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện khóa XVII, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; bằng các hình thức phù hợp, kịp thời, thiết thực, hiệu quả, như: tổ chức các điểm cầu trực tuyến từ Trung ương, Tỉnh ủy đến điểm cầu trung tâm huyện và điểm cầu 21 xã, thị trấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cấp huyện và cấp xã; Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt tại huyện dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức hội nghị quán triệt cho cán bộ cấp xã, cấp ủy viên và bí thư chi bộ; chi bộ triển khai nghị quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên cơ quan, đơn vị, thôn bản, khối phố; với 43 tổ chức cơ sở Đảng, 290 chi bộ trực thuộc cơ sở, 4.614 đảng viên trong Đảng bộ. Tích cực tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội facebook, fanpage, zalo ...

- Hội Nghị Trung ương 4, khóa XIII: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định 37- QĐ/TW ngày 25/10/2021 “về những điều đảng viên không được làm”;

- Mở đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc”;

- Quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực,tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”;

- Các nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 “Vtiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”;

- Các nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 35-CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới, đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng an ninh đối ngoại”;

- Các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XVII: Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về “Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về “Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”;

 - Các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, khóa XVII: Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 28/10/2021 của Huyện ủy về “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Kô trên địa bàn huyện”. Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 28/10/2021 của Huyện ủy về “Khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 29/12/2021 của Huyện ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn (bản, khối, khu phố) trên địa bàn huyện”;

Đẩy mạnh thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động và tích cực tham mưu, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực,tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững”; xây dựng kế hoạch của tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương, cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân cán bộ, đảng viên, tập trung vào các khâu “Học tập”; “Làm theo”; Nêu gương”, ngày càng lan tỏa, xuất hiện nhiều mô hình và nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong các tầng lớp Nhân dân, trên nhiều lĩnh vực, ngành, nghề, cơ quan, đơn vị, địa phương, khu dân cư. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tập trung đôn đốc, hướng dẫn Đảng ủy các xã hoàn thành công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, ra mắt lịch sử Đảng bộ địa phương. Tích cực tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương, truyền thống văn hóa, lý tưởng cách mạng vào các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ thanh niên, học sinh.

Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng lý luận và cập nhật kiến thức mới cho hơn  2000 cán bộ, đảng viên, đối tượng 5. Mở 17 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý Nhà nước, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng cho gần 1.200 học viên. Đội ngũ cán bộ, giảng viên được kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm; đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm, lý luận gắn với thực tiễn, kết hợp phương pháp dạy học mới với phương pháp truyền thống ... tăng cường thảo luận, kiểm tra, đánh giá kết quả, quản lý học viên chặt chẽ, nghiêm túc, vì vậy chất lượng học viên ngày càng tăng. Phối hợp với các cơ sở đào tạo khảo sát, tuyển sinh các lớp cao học, đại học, trung cấp chính trị - hành chính, quản lý Nhà nước…

Công tác tuyên truyền được chú trọng đẩy mạnh với nhiều phương pháp, hình thức phong phú, đa dạng; nhất là tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, tạo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn huyện; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng: kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm các ngày lễ lớn; 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị; 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, “lễ hội vì hòa bình”, 77 năm Quốc khánh 2-9; tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam- Lào, Việt Nam- Campuchia năm 2022; kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam -Lào (05/9/1962-05/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam -Lào (18/7/1977 -18/7/2022); tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước; tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027…; kỷ niệm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiêu biểu: đồng chí Lê Văn Lương, Phan Đăng Lưu, Phạm Hùng, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Văn Cừ, Võ Chí Công, Lê Hồng Phong, Võ Văn Kiệt... Trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Thường trực và chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ sở ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu đạt được sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng; thông tin thời sự, chính trị trong nước, quốc tế, của địa phương...; chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua facebook, fanpage, zalo, cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trên toàn ngành tuyên giáo. Với 4.400 lượt tin, bài, video, hình ảnh. Các nội dung tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức và gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển, các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần định hướng, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo hướng tích cực, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo niềm tin, phấn khởi thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, cổ động, hoạt động bề nổi văn hóa, văn nghệ tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cơ sở, tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí trên địa bàn với hình thức đa dạng, phong phú nhân các sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước, “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc 18-11”, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân ở 149/149 thôn, bản, khối, khóm, khu dân cư trên địa bàn huyện.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Tích cực mở rộng “Mặt trận tư tưởng”, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, nêu cao tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội huyện tích cực nắm tình hình dư luận xã hội trên địa bàn. Từ những thông tin phản ánh, đã kịp thời định hướng dư luận đúng đắn, chỉ đạo hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, không để tồn đọng, kéo dài, làm phức tạp tình hình, phát sinh điểm nóng; để người dân hiểu, dân tin, ủng hộ và thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác khoa giáo có sự chuyển biến tích cực; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và Chương trình hành động số 64-CTHĐ/TU ngày 13/5/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”. Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho Nhân dân trong tình hình mới”. Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XII về “Công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”....

Nhìn lại, công tác tuyên giáo năm 2022, trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, Ban Tuyên giáo Huyện ủy rút ra bài học kinh nghiệm:

- Tích cực nghiên cứu, thực hiện Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy”;

- Chủ động nghiên cứu, học tập, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy.

- Phối hợp tốt với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ báo cáo viên, công tác viên dư luận xã hội;

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân, tình hình thực tiễn ở cơ sở, kịp thời tham mưu đề xuất chủ trương, giải pháp và định hướng đúng đắn, phù hợp;

- Nâng cao chất lương đội ngũ Ban Tuyên giáo huyện, cơ sở, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ; tổ chức bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác tuyên giáo, tuyên truyền miệng;

- Chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tích cực đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên giáo ở cơ sở mà trọng tâm là công tác chính trị, tư tưởng; nhất là, việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện, kết quả“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”; việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện công tác “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tại các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Thực hiện tốt công tác giao ban, sơ kết, tổng kết công tác tuyên giáo, tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng.

Năm 2023, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm kỷ niệm 55 ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (09/07/1968 - 09/07/2023). Công tác Tuyên giáo trên địa bàn huyện cần có những giải pháp như sau:

1. Các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cơ sở, chi bộ, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên cần phải đặt nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng lên hàng đầu, thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề; thực hiện tốt phân công, quản lý, giáo dục đảng viên.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, kịp thời hơn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII của tỉnh, huyện Đảng bộ; các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, ban hành năm 2021, 2022, 2023 như: các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, Trung ương 6, khóa XIII; Nghị quyết số 01, 02, 03 của Tỉnh ủy, khóa XVII...; Nghị quyết số 02, 03, 04 của Huyện ủy, khóa XVII...

3. Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương ĐảngVề đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Về những điều đảng viên không được làm”.

4. “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chuyên đề năm 2023 của tỉnh Quảng Trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”.  Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn. Đẩy mạnh tuyên truyền, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, theo phương châm "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Xây dựng kế hoạch tập thể, cam kết tu dưỡng rèn luyện cá nhân thực chất hơn, không hình thức, chiếu lệ; là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng hàng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Kết luận 21-KL/TW Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

5. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng, lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hóa yêu nước, đại đoàn kết của dân tộc, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân. Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, chủ động thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng chính trị để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, loại thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm cho tư tưởng tiến bộ thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bồi đắp thế giới quan, phương pháp luận và niềm tin khoa học trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Chủ động, tích cực kịp thời năm bắt và định hướng dư luận xã hội, nhất là người đứng đầu, cấp ủy viên cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, công tác viên dư luận xã hội, tuyên truyền viên, chi bộ, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, hàng ngày đăng tải, chia sẻ những thông tin tích cực, đồng thời chia sẻ những bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kiên quyết, kịp thời phê phán các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng. Quan tâm đối thoại trực tiếp với Nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; chủ động dự báo, kịp thời định hướng những diễn biến tư tưởng, tâm trạng của Nhân dân, định hướng dư luận xã hội; giải quyết kịp thời những vấn đề khó khắn, bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia về “Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi”; phát triển các mô hình kinh tế, trồng trọt, chăn nuôi, cây, con có thế mạnh và lợi thế so sánh; khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển thương mại, nhất là phát triển khu kinh tế - thương mại xuyên biên giới Lao Bảo - Đensavẵn; phát triển các loại hình dịch vụ; du lịch (du lịch cộng đồng, sinh thái, truyền thống văn hóa, lịch sử); xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; giải phóng mặt bằng; triển khai các dự án năng lượng tái tạo; tuyên truyền nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng và phát triển văn hóa, gia đình, con người Việt Nam; bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bão lũ; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của Nhân dân về chuyển đổi s, xây dựng xã thông minh (chính quyền số, kính tế số, xã hội số).

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác tuyên truyền. Kết hợp với tuyên truyền thông mạng xã hội với chú trọng công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy viên, đảng viên, báo cáo viên, mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên; phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, nội dung phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuyết phục, dễ thực hiện thông qua hoạt động của chi bộ và chi hội đoàn thể ở thôn, bản, cơ quan, đơn vị; nhất là tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân trong xây dựng nông thôn, giảm nghèo bền vững khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống âm no, hạnh phúc.

Tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền lịch sử Đảng bộ và Nhân dân huyện Hướng Hóa; kết quả, ý nghĩa của thắng lợi chiến dịch đường 9 - Khe Sanh; những thành tựu đạt được sau 55 năm tái thiết, xây dựng, đổi mới và phát triển; phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành, các lĩnh vực, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển nhanh và bền vững; triển khai các công trình, phần việc cụ thể, ý nghĩa, thiết thực; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (09/07/1968 09/07/2023).

8. Tích cực tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và định hướng công tác khoa giáo; tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận, hội thảo khoa học một số lĩnh vực; nhằm góp phần đề xuất những giải pháp cho thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện đề ra.

Nguyễn Quang Hưng-UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy-Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện
loading....