ĐẢNG ỦY XÃ THUẬN TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022 

Chiều ngày 07/01/2022, Đảng ủy xã Thuận tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Thanh tra huyện, Đồn Biên phòng Thuận, Nhà máy chế biến tinh bột sắn và các chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Thuận.

Đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong năm 2021, Đảng bộ và toàn hệ thống chính trị xã Thuận đã tập trung quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh: Thu nhập bình quân đầu người tăng hơn năm trước, tính đến 12/2021 bình quân thu nhập đạt 16,1 triệu đồng/người/năm (tăng 500 ngàn đồng so với năm 2020); có 8/8 thôn, bản đã có hương ước và quy ước văn hóa; 724/763 số hộ gia đình văn hóa; tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100% kế hoạch; công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực hiện tốt; công tác xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng -an ninh được giữ vững, hoàn thành các chỉ tiêu tuyển quân huyện giao; xóa được 04 tụ điểm phức tạp an ninh trật tự trên lĩnh vực ma túy.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ đặt lên hàng đầu: Công tác quán triệt, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai thường xuyên, đầy đủ và có nhiều đổi mới. Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021, làm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập và làm theo Bác trong Đảng bộ và quần chúng Nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết nạp được 02 đảng viên mới; hoàn thành kiểm điểm đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên năm 2021: tổng số đảng viên được đánh giá, xếp loại là 125 đồng chí; trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 17 đ/c (chiếm tỷ lệ 13,6% đảng viên toàn Đảng bộ), đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 98 đ/c (chiếm 78,4%), đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 5 đ/c (chiếm 4%), đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 5 đ/c (chiếm 4%). Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; chỉ đạo các chi bộ thi hành kỷ luật 05 đảng viên bằng hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm, phân công từng thành viên trong khối phụ trách các địa bàn để nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu Đảng ủy chỉ đạo giải quyết; tăng cường vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hoạt động của chính quyền và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới và đạt được nhiều kết quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2021, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Một là, tập thể Đảng ủy phải đoàn kết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo để phát triển kinh tế nhằm tăng thêm thu nhập cho người dân. Trước mắt thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thích ứng, linh hoạt và an toàn theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ; tập trung nghiên cứu các giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất trong nông nghiệp. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, duy trì số lượng học sinh ở các bậc học. Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương; đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống ma túy, mua bán, vận chuyển pháo nổ trên địa bàn.

Hai là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với xây dựng hệ thống chính trị, phạm vi thực hiện không chỉ đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên mà còn là cả cơ quan quản lý Nhà nước và đội ngũ công chức, viên chức, mặt trận, các tổ chức chính trị, xã hội và thanh niên, hội viên. Đảm bảo hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài; chống là nhiệm vụ lâu dài cấp bách.

Ba là, tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ, lãnh đạo, quản lý, cán bộ chức vị càng cao càng phải gương mẫu; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, nêu cao ý thức tự giác, tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình; tạo dự chuyển biến tích cực về  nhận thức và hành động trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏ mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ xã.

Bốn là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh phát triển đảng viên mới; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm ngay tại cơ sở, chi bộ; không để sự việc kéo dài, né tránh, “đùn đẩy” lên cấp trên.

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Thuận đã trao tặng giấy khen cho 02 tập thể và 17 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Nguyễn Xuân Dũng
loading....