ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN LAO BẢO LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, THU HÚT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VĂN MINH 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông và phát triển dân cư theo hướng đô thị văn minh, bộ mặt đô thị của thị trấn Lao Bảo đã có những đổi thay, phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn.

Song cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề nảy sinh, đó là thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư để triển khai các dự án. Đây là công việc hết sức khó khăn và phức tạp, đặc biệt là phải giải quyết mâu thuẫn giữa lợi ích của người bị thu hồi đất và chủ đầu tư; mâu thuẫn về giá đất, giá vật kiến trúc và cây trồng khi áp giá bồi thường và xét tái định cư,... Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến các khóm, bản, đã tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt về công tác giải phóng mặt bằng.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng và tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng và phát triển thị trấn Lao Bảo sớm trở thành đô thị loại IV. Trong đó, trọng tâm tuyên truyền, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 4/11/2016 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2021, định hướng đến 2025; Chị thị số 18-CT/TU, ngày 20/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 17/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện.

Sau khi quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, Đảng ủy thị trấn Lao Bảo đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị trấn.

 

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thị trấn do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban; đồng chí Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMT thị trấn làm phó ban, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội làm ban viên; chỉ đạo các Chi bộ, các khóm, bản thành lập các tổ công tác giải phóng mặt bằng làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động và giám sát công khai đền bù trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Sau khi thành lập Ban chỉ đạo, ban vận động giải phóng mặt bằng, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng và chi tiết hơn về chủ trương, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, tuyên truyền làm rõ hơn những lợi thế, lợi ích về xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình hạ tầng giao thông đô thị, đồng thời tổ chức các cuộc họp ở khu dân cư liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng - tái định cư thực hiện dự án; công khai cụ thể các chủ trương thực hiện dự án, trong đó có những dự án Nhà nước, Nhân dân cùng làm và công khai các chính sách của Nhà nước liên quan đến công tác thu hồi đất, chính sách đền bù về đất, vật kiến trúc, cây trồng để Nhân dân nắm rõ các chủ trương.

Họp khu dân cư bàn về công tác giải phóng mặt bằng

Ban vận động của thị trấn và các khóm, bản tăng cường công tác vận động kiên trì bền bỉ. Vừa kết hợp giữa tuyên truyền vận động, thuyết phục và tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, từ đó tập trung giải quyết những kiến nghị của người dân liên quan đến công tác tác giải phóng mặt bằng, đúng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Với quan điểm chỉ đạo, quyết tâm, quyết liệt, nhất quán, đồng bộ, dân chủ, công khai, minh bạch; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, đúng người, đúng việc; cùng với đó là sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ thị trấn đến khóm, bản, công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhịp nhàng, đồng bộ, khách quan và thống nhất; bằng nhiều phương pháp vận động tuyên truyền, thuyết phục, mưa dầm thấm lâu, người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng dân cư, người thân gia đình, dòng họ… qua 5 năm thực hiện công tác tác giải phóng mặt bằng để các dự án triển khai trên thị trấn đạt được kết qua nổi bật:

Dự án tái định cư cho 52 hộ đồng bào dân tộc thiểu số bản Ka Tăng, thuộc dự án Cụm cửa khẩu mở rộng đã đến nơi ở mới ổn định cuộc sống và Dự án tái định cư Lao Bảo - Tân Thành có 98 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 12 hộ tái định cư, công tác tác giải phóng mặt bằng đạt 100%.

Dự án hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị Lao Bảo giai đoạn II do BQL Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư gồm 13 tuyến, có 204 hộ bị ảnh hưởng, công tác giải phóng mặt bằng đạt 100%, trong đó Nhân dân hiến hàng ngàn m2 đất để làm đường không đòi hỏi đền bù.

Dự án phát triển Tiểu vùng sông Mê Kông (gọi tắt GMS) gồm 13 tuyến, với tổng chiều dài gần 10 km, có 779 hộ bị ảnh hưởng, công tác GPMB đạt 100%. Trong đó tổng diện tích đất bị thu hồi 99.579 m2, có rất nhiều hộ bàn giao từ 2.000 - 3.000 m2 đất, nhà ở và quầy quán kinh doanh cho đơn vị thi công kịp thời đúng tiến độ. Hiện nay dự án GMS giai đoạn II, thị trấn Lao Bảo tiếp tục được đầu tư 3 tuyến, với yêu cầu của dự án không đền bù về đất đai, vật kiến trúc, cây trồng; Đảng ủy thị trấn đã chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc và đa số hộ dân bị ảnh hưởng đều tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, cây trồng để xây dựng đường giao thông, trong đó có hộ hiến vật kiến trúc trị giá gần cả trăm triệu đồng.

 

Đường hoa Lao Bảo

Dự án thủy điện Hướng Phùng - Lao Bảo có 39 hộ bị ảnh hưởng, công tác tác giải phóng mặt bằng đã đạt 95%. Ngoài ra các công trình điện dân sinh, điện chiếu sáng và các công trình khác 100% hộ gia đình đều hiến đất để xây dựng.

Trong quá trình thực hiện công tác tác giải phóng mặt bằng, điều đáng ghi nhận là ý thức tự giác của người dân rất cao, có một số tuyến đường chỉ sau 01 ngày triển khai đã có 100% hộ dân ký cam kết giải phóng mặt bằng mà không nhận tiền bồi thường hoặc có tuyến đường người dân tự giác giải phóng mặt bằng trước để kịp thời thi công còn tiền đền bù sẽ nhận sau. Công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi đã tạo được lòng tin đối với chủ đầu tư để qua đó thu hút nhiều dự án xây dựng trên địa bàn. Kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là việc nhận thức cao của các tầng lớp Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng để Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thị trấn.

Từ kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng ủy thị trấn Lao Bảo xác định 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư xây dựng cơ bản, đó là:

Thứ nhất, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phát huy vai trò của cấp ủy và người đứng đầu, thành viên Ban chỉ đạo, Ban vận động giải phóng mặt bằng, Chi bộ trực thuộc, Chính quyền địa phương, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ thị trấn đến khu dân cư. Công tác phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý các dự án, đơn vị thi công là nội dung cơ bản và sức mạnh tổng hợp trong việc chỉ đạo, thực hiện thành công công tác giải phóng mặt bằng.

Thứ hai, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân từ khi triển khai quy hoạch, công khai mục tiêu của dự án; công khai chế độ, chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết. Qua đó, nắm bắt nguyện vọng liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân để kịp thời kiến nghị cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Thứ ba, thường xuyên nắm bắt thông tin theo hướng đa chiều, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án triển khai.

Thứ tư, trong công tác giải phóng mặt bằng, cần chú trọng tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người có uy tín; già làng, trưởng bản thuộc gia đình diện phải giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, nhằm tạo niềm tin cho Nhân dân noi theo. Cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng phải nắm chắc các chủ trương, chính sách của từng dự án, phải biết lắng nghe, tiếp thu, tận tâm, tận lực và phân tích được lợi ích trước mắt, lâu dài để Nhân dân thấy rõ và thực hiện.

Thứ năm, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động tác giải phóng mặt bằng, đồng thời tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác vận động và hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương giải phóng mặt bằng.

Việc thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng đô thị văn minh của thị trấn Lao Bảo sẽ góp phần hết sức quan trọng trong việc xây dựng huyện Hướng Hóa phát triển nhanh và bền vững mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khẳng định.

Nguyễn Đăng Thái
loading....