ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN KHE SANH TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" 

Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, ngày 06 tháng 3 năm 2024, Đảng ủy thị trấn Khe Sanh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho hơn 110 đảng viên thuộc các Chi bộ: Khối 4, Khối 5, Khối 6, Khối 7, Chi bộ Quân sự, Chi bộ Công an thị trấn và Chi bộ Trường Mầm non Khe Sanh.

Trực tiếp báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Khe Sanh đã trình bày khái quát chuyên đề toàn khoá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, báo cáo làm rõ chuyên đề năm 2024 của tỉnh Quảng Trị về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông qua hội nghị, giúp các bộ, đảng viên các chi bộ nhận thức đúng, đầy đủ về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cùng với đó, kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn thị trấn Khe Sanh phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong suy nghĩ và hành động, tự giác thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; “tự soi, tự sửa”, thường xuyên đấu tranh đẩy lùi, loại trừ tham nhũng, tiêu cực. Góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Khe Sanh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Theo kế hoạch, Đảng uỷ sẽ tổ chức 07 hội nghị để triển khai chuyên đề năm 2024 đến toàn thể 730 đảng viên của 17 chi bộ trực thuộc Đảng bộ trị trấn trong thàng 3 năm 2024.

Nguyễn Đăng Thái
loading....