Đại hội Đảng bộ xã Hướng Lộc (Hướng Hóa) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Trong 2 ngày 08-09/6/2020, Đảng bộ xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hồ Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Phạm Trọng Hổ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các phòng, ban, dơn vị liên quan đã đến dự chỉ đạo và theo dõi đại hội.

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Đảng bộ và Nhân dân xã Hướng Lộc đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII đã đề ra.

Đồng chí Hồ Văn Vinh, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu chỉ đạo đại hội

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đấy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Diện tích và sản lượng các loại cây trồng đều tăng; tổng diện tích cây lương thực 458,15 ha, tăng 29,61 ha, trong đó diện tích sắn 392 ha, với sản lượng bình quân hằng năm 11.760 tấn, tăng 1.860 tấn; diện tích cây ăn quả 447,542 ha, tăng 162,5 ha; chăn nuôi phát triển cả số lượng lẫn chất lượng; thực hiện trồng mới 250 ha rừng; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; huy động mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường luôn được chú trọng; kết cấu hạ tầng được tăng cường phục vụ tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng và chất lượng ở các cấp học, bậc học đếu tăng; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường hàng năm: Trẻ 5 tuổi đạt 100%, tiểu học đạt 100%, trung học cơ sở đạt 98%. Công tác xã hóa giáo dục phát triển sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Đến nay 6/6 thôn vầ 02 trường học đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện.

An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Công tác xóa đói, giảm nghèo luôn được quan tâm, huy động tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, quan tâm chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 51,62%; thu nhập bình quân đầu người đạt 11.500.000 đồng/người/năm. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng; tổ chức; kiểm tra, giám sát; dân vận và đạt được những kết quả quan trọng.

Các đảng viên tham gia bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Hướng Lộc

Đặc biệt Đảng bộ đã tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.  

Với chủ đề tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế; quyết tâm xây dựng xã Hướng Lộc phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, Đại hội Đảng bộ xã Hướng Lôc đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, với các chỉ tiêu và nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, như phấn đấu hằng năm đạt 01 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nhằm khai thác diện tích gieo trồng hằng năm tăng 10%, tổng sản lượng lương thực hằng năm đạt 7.500 tấn, thu nhập bình quân đầu người 12 - 15 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm 5-7%; kết nạp từ 30 - 35 đảng viên, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, làm cho xã Hướng Lộc ngày càng phát triển.

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hồ Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực của xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hướng Lộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; tường bước hình thành các vùng chuyên canh; chú trọng đầu tư thâm canh để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; duy trì phát triển chăn nuôi một cách hợp lý; xây dựng một số mô hình, thử nghiệm đưa vào sản xuất một số loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao; quan tâm phát triển nghề rừng; chú trọng công tác giao đất, giao rừng cho người dân và cộng đồng quản lý; khuyến khích và tạo điều kiện để người dân phát triển ngành nghề truyền thống, kinh doanh dịch vụ, thương mại; đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chương trình mục tiêu quôc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng và duy trì kết quả phổ cập giáo dục; chú trọng phát triển văn hóa; quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, dân vận và kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ và các chi bộ; hiệu quả quản lý điều hành của chính quyển, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ, coi trọng việc quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, đúng năng lực, đảm bảo công khai, dân chủ, công tâm, khách quan. Xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng đồng tâm, hiệp lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng xã Hướng Lộc vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng, an ninh.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 Ủy viên; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Hướng Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Nguyễn Đình Phục
loading....