ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN HUYỆN HƯỚNG HÓA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 

Ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2023, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tăng, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Trần Văn Bến, TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.

Qua Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã khẳng định: Nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của toàn huyện, nhất là tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dịch Covid-19 có những thời điểm bùng phát mạnh trên địa bàn, sự biến động về giá cả của các mặt hàng nông sản, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất, kinh doanh của người dân.

Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh, các cấp Hội Nông dân trong huyện từng bước khắc phục những khó khăn, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ X và nhiệm vụ chính trị của địa phương; đoàn kết, nỗ lực quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương.

Hội Nông dân các cấp trong huyện đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan trực tiếp đến vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, hội viên nông dân.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức được Hội quan tâm đặt lên hàng đầu; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động, tập hợp hội viên theo hướng hiệu quả, thiết thực hơn. Đến nay, toàn huyện có 9.746 hội viên Nông dân. Hoạt động của Hội đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận dụng, cụ thể hoá các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Hội cấp trên phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp của Hội được kịp thời kiện toàn; có tinh thần, nhiệt huyết với công tác, năng lực, trình độ ngày càng được nâng lên.

Các cấp Hội đã triển khai thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đến nay, có 1.477 hộ nông dân đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 11% trong tổng số hộ nông dân trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Hội đã tích cực vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể theo hướng liên doanh, liên kết, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả.

Việc khai thác các nguồn vốn, tín chấp để hỗ trợ nguồn vốn vay cho hội viên và hướng dẫn sử dụng nguồn vốn vay được thực hiện một cách hiệu quả; nhờ đó nhiều mô hình trang trại, gia trại được hình thành, giải quyết việc làm cho hàng trăm hội viên.

Cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã thực hiện tốt vai trò chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp Hội chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng gia đình, thôn, khối, khóm văn hoá; thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh... Vận động hội viên, nông dân đóng góp công sức, hiến đất, hiến công tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Các cấp Hội đã phát huy tốt vai trò tham mưu giám sát, phản biện xã hội góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân các cấp trong huyện tập trung triển khai các phong trào thi đua các mạng để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028, đó là:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và hành động của hội viên, nông dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhất là Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết 04-NQ/TU Tỉnh ủy “Về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị”, làm cho cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn huyện nâng cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tập trung đẩy mạnh sản xuất theo hướng thâm canh, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm; tích cực hỗ trợ nông dân vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững theo hướng phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là trong nông - lâm nghiệp; xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Chủ động, tích cực hỗ trợ nông dân vay vốn, sử dụng vốn đúng mục địch và có hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Động viên đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân tham gia các phong trào thi đua, đưa các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình, những tấm gương “Nông dân làm theo lời Bác”; quan tâm xây dựng cuộc sống mới ở nông thôn, nhất là hội viên, nông dân nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.

Chú trọng việc bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của hội viên, nông dân; phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên nông dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ của chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với công tác Hội.

Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác vận động theo phương châm: Nông dân phải là chủ thể của nông thôn; “nông nghiệp có phát triển và nông thôn có đổi mới đều do nông dân làm nên”. Tập trung thực hiện các chủ trương, giải pháp nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tặng Đại hội bức trướng với nội dung “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, thể hiện sự kỳ vọng, niềm tin tưởng của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với Hội Nông dân huyện trong nhiệm kỳ mới.

Nguyễn Đăng Thái
loading....