Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lìa lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tỉnh uỷ và Huyện uỷ, ngày 28 và 29/5/2020, Đảng bộ xã Lìa tổ chức thành Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; đồng chí Trần Đức Trung, Uỷ viên Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ.

Đảng bộ xã Lìa được thành lập theo Quyết định số 3336-QĐ/HU ngày 19/02/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hướng Hoá trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã A Xing và Đảng bộ xã A Túc, sau khi sáp nhập 02 xã thành xã Lìa theo Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII, Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV. Tuy mới thành lập và củng cố tổ chức bộ máy, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lìa đã bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp trên để tiến hành xây dựng văn kiện, chuẩn bị công tác nhân sự đảm bảo theo đúng quy trình quy định.

Đại hội đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Những kết quả đạt được trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là tương đối toàn diện, tích cực và khá rõ nét; thể hiện sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm chính trị cao của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân xã A Túc và xã A Xing (nay là xã Lìa) trong nhiệm kỳ qua. Đại hội cũng đã tiến hành tập trung thảo luận làm rõ thêm những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; phân tích, đánh giá những bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Với chủ đề của Đại hội: "Tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tiềm năng, lợi thế, chủ động đổi mới, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã Lìa đạt chuẩn nông thôn mới". Đại hội đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện nhấn mạnh một số vấn đề mang tính trọng tâm, trọng điểm, đó là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với duy trì, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với công tác xoá đói giảm nghèo và thoát nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách và đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, nhất là kiềm chế, kiểm soát tốt tình hình ma tuý. Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; tăng cường đoàn kết, tuyệt đối không được chia rẽ, bè phái, cục bộ trong Đảng, trong nhân dân. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; tăng cường công tác dân vận của Đảng. Quan tâm sắp xếp, kiện toàn, giải quyết chính sách đối với cán bộ đôi dư sau sáp nhập xã. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Văn Tư
loading....