BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÁNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA 49 

Chiều ngày 14 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 49. Tham dự Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các giảng viên của Trung tâm Chính trị huyện và 46 học viên là những đảng viên mới kết nạp trong năm 2023 của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện.

Sau 7 ngày học tập, với 11 chuyên đề về những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của người đảng viên ... Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết quả học tập có trên 94% học viên đạt loại giỏi, loại khá.

Qua học tập các chuyên đề, 46 học viên đều thể hiện quyết tâm, thường xuyên ra sức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đức tính của người đảng viên, thấm nhuần tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống của dân tộc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị, lành mạnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tôn trọng kỷ luật, chấp hành quy chế làm việc của chi bộ, cấp ủy và các quy định của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác phê bình, tự phê bình. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của từng cơ quan, đơn vị.

Nguyễn Đăng Thái
loading....